Reiseliv, IKT og tjenesteyting

Seksjonen har ansvaret for å utvikle og samordne regjeringens politikk innenfor tjenestenæringene.

Tjenestenæringene består av en rekke næringer, som blant annet reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen består av noen få store og en rekke små virksomheter innenfor bransjene transport, servering, overnatting, opplevelser og formidling.  Tjenestenæringene omfatter også blant annet IKT-næringen, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og kulturell og kreativ næring. Vi følger utviklingen innenfor de ulike tjenestenæringene, vurderer hvordan rammebetingelser og virkninger av eventuelle nye eller endrede reguleringsforslag påvirker næringene, forbereder saker for politisk ledelse og håndterer henvendelser om enkeltsaker, møte- og arrangementsforespørsler m.m. I arbeidet har seksjonen kontakt med øvrige departementer, næringslivsorganisasjoner og enkeltaktører, relevante deler av det næringspolitiske virkemiddelapparatet og internasjonale aktører.

Seksjonen utvikler og forvalter regelverk på måleteknikkområdet, lov om brukthandelvirksomhet, serveringsloven og markedsføringsloven kap. 6. Seksjonen utvikler og koordinerer SMB-politikk og standardiseringspolitikk, og behandler saker knyttet til likestilling i næringslivet. Seksjonen utformer og følger opp reiselivsoppdraget til Innovasjon Norge og tilskuddet til Visit Svalbard.