Seksjon for tjenester og reiseliv

Seksjonen har ansvar for næringspolitikk overfor tjenestenæringene. Tjenestenæringene omfatter blant annet reiselivsnæringen, handelsnæringen, serveringsnæringen, forretningsmessig tjenesteyting og kulturell og kreativ næring.

Reiselivsnæringen består av virksomheter innenfor bransjene transport, servering, overnatting, opplevelser og formidling. Seksjonen har ansvaret for utvikling av en bærekraftig reiselivspolitikk og virkemidler knyttet til Innovasjon Norges reiselivsoppdrag og Visit Svalbard. Handelsnæringen er bindeleddet mellom forbruker og produsenter, og kan legge premisser for en mer sirkulær og bærekraftig produksjon av varer og tjenester. Seksjonen forvalter lov om brukthandelvirksomhet og serveringsloven. Dette innebærer både regelverksutvikling, klagebehandling og tolkning av regelverket. Seksjonen har videre koordinerings- og utviklingsansvar i NFD for arbeidet med sirkulær økonomi og nordområdepolitikken.