Seksjon for forenkling og etatsstyring

Seksjonen har ansvar for arbeidet med forenklinger for næringslivet.

Forenklinger oppnås gjennom ulike tiltak, som regelverksendringer og digitalisering, i en rekke departementer og underliggende virksomheter, og seksjonen leder en arbeidsgruppe bestående av NFD, FIN og KDD som skal legge til rette for at regjeringen når forenklingsmålet på 11 mrd. kroner innen 2025.

Videre har seksjonen ansvaret for etatsstyringen av Brønnøysundregistrene, Norges geologiske undersøkelse, Justervesenet, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard og Regelrådet, i tillegg til ansvaret for å følge opp enkelte tilskudd. Seksjonen samarbeider med de øvrige seksjonene i avdelingen for å ivareta helheten i styringen. Budsjettarbeid er nært knyttet til etats- og tilskuddsstyringen. Seksjonen samordner budsjettarbeidet i avdelingen opp mot årshjulet for statsbudsjettet og de ulike dokumentene som utarbeides i den sammenheng. Videre behandler seksjonen en rekke saker som gjelder offentlig sektor, digitalisering og standardisering.