Seksjon for selskapsrett og næringsregistre

Seksjonen arbeider for å forbedre rammebetingelsene til næringslivet, ved å utvikle regelverket slik at det er enkelt, klart og egnet til å fremme verdiskaping i norske bedrifter og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Forvaltningsansvaret omfatter utvikling av de de generelle selskapslovene, bl.a. aksjelovene, stiftelsesloven og samvirkeloven, samt regelverket for registrering av private og offentlige virksomheter i Brønnøysundregistrene. Seksjonen bistår andre avdelinger og departementer i deres arbeid med regelverksutvikling for de spesielle selskapslovene og regelverk som tar utgangspunkt i selskapsorganisering etter selskapslovene. Seksjonen har også ansvar for klagebehandlingen over registreringsvedtak i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret og behandler dispensasjonssaker etter aksjelovene, samvirkeloven og selskapsloven. Regelverket for måleteknikk forvaltes av seksjonen, som også innebærer klagebehandling. Seksjonene følger opp disse regelverksområdene i internasjonale fora, blant annet EU, EFTA og OECD. I tillegg behandler seksjonen klagesaker etter koronakompensasjonsordningene.