Hunton og Huntonit får medhold i klagesak om CO2-kompensasjon

Klima- og miljødepartementet omgjør Miljødirektoratets vedtak der Hunton AS og Huntonit AS fikk avslag på sine søknader om CO2-kompensasjon.

Departementets vedtak innebærer at virksomhetene anses å være omfattet av CO2-kompensasjonsjonsordningen fordi de har støtteberettiget produksjon av mekanisk masse.

Gjenstående deler av virksomhetens søknad om CO2-kompensasjon må behandles av Miljødirektoratet. Forutsatt at alle vilkår for kompensasjon er oppfylt vil kompensasjon for støtteår 2021 og 2022 utbetales etterskuddsvis.

Bakgrunn om CO2-kompensasjonsordningen

CO2-kompensasjonsordningen kompenserer strømintensive og konkurranseutsatte bedrifter for økningen i strømprisen som følge av EUs klimakvotesystem.

Formålet med kompensasjonsordningen er å redusere faren for karbonlekkasje. Med «karbonlekkasje» menes at bedrifter flytter investeringer eller produksjon fra Europa til tredjeland med mindre streng klimapolitikk, med økte utslipp som konsekvens.