Innfører lovbestemt registreringsdato av aksjer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. juli 2023 innføres det en lovbestemt registreringsdato i VPS-registrerte selskaper. Da kan bare de som er aksjeeiere fem virkedager før generalforsamlingen delta og stemme på denne. Samtidig innføres det nye regler for forvalterregistrerte aksjer og formidlere.

– For å sikre at generalforsamlingssesongen 2023 kan gjennomføres på en god måte vil ikke de nye reglene tre i kraft før 1. juli neste år. Da får aktørene tid til å ferdigstille og testet de tekniske løsningene som kreves, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Lovendringene innebærer for det første en endring i hvem som kan delta og stemme på generalforsamling i allmennaksjesleskaper og aksjeselskaper som har aksjene registrert i en verdipapirsentral. I dag kan det vedtektsfestes at man må eie aksjer et gitt antall dager før generalforsamling for å kunne delta og stemme. Med lovendringen lovfestes en slik dato til fem virkedager før den aktuelle generalforsamlingen for de nevnte selskapene.

For det andre innebærer lovendringene endringer i regelverket for forvalterregistrerte aksjer, forvaltere og formidlere. Lovendringene er en del av gjennomføringen av det andre aksjonærrettighetsdirektivet (SRD II).

Fra samme tidspunkt trer også forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralen § 4-5 i kraft, som også er del av direktivgjennomføringen. Forskriften gir regler om formidleres plikter, blant annet knyttet til å identifisere aksjonærer, formidle informasjon fra selskapet til aksjonæren og legge til rette for utøvelse av aksjonærrettigheter.

Reglene som trer i kraft finner du her (Endringslov til aksjelovgivningen mv). Ikraftsetting av endring av allmennaksjeloven § 4-5 andre ledd er ikke fastsatt.

Forvalterregistrerte aksjer

  • Aksjeeieres navn skal normalt fremgå av aksjeeierboken eller aksjeeierregisteret. I selskaper som har aksjene registrert i en verdipapirsentral, kan utenlandske aksjeeiere velge å heller innføre navnet på en såkalt forvalter.
  • Forvalter kan blant annet bistå ved å motta meldinger og informasjon på aksjeeierens vegne, og til å håndtere deltakelse og stemmegivning på generalforsamlingen.
  • Mellom forvalteren og aksjeeieren kan det være flere ledd som leverer samme tjeneste som forvaltere. Disse kalles formidlere.
  • Forvaltere og formidlere har intet eierskap til aksjene.