Innlegg på NORWEPs strategisamling

Statssekretær Marianne Hagens åpningsinnlegg på Norwegian Energy Partners (NORWEP) strategisamling 17. juni.

Takk for invitasjonen. Det er med glede jeg åpner NORWEPs strategisamling. Strategisamlingen gir en anledning for faglig påfyll samtidig som den representerer en viktig møteplass for norsk energibransje og norske myndigheter i en svært krevende tid.

La meg starte med å si at dagen i dag er en viktig dag for norsk internasjonalt engasjement. I dag er det nemlig valg til FNs sikkerhetsråd. Vi konkurrerer med Canada og Irland om to ikke-permanente seter i 2021-22. Valgresultatet fra første runde forventes å være klart sent i kveld. Vi håper å bli valgt inn i første runde, men det kan bli behov for flere før vi får et endelig svar. Norge søker en plass i Sikkerhetsrådet for å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Det er viktig at et land som Norge tar ansvar og bidrar med vår stemme for å løse krig og konflikter og for å fremme FN, folkeretten og felles løsninger på globale utfordringer. Dette er også i vår nasjonale interesse.

Vi står i dag ovenfor globale utfordringer som rammer hele verden. Dette viser viktigheten av å støtte opp om internasjonale institusjoner. Ingen land kan løse koronakrisen alene. Det hjelper lite om Norge fortsetter å ha god kontroll på virusspredningen om det kommer stadig nye bølger med smitte fra utlandet. Koronasituasjonen illustrerer hvorfor Norge har vært en sterk støttespiller for internasjonale institusjoner de siste 75 årene: Vi trenger gode plattformer for samarbeid.

Koronakrisen og oljeprisfallet har på kort tid skapt store utfordringer for norske eksportbedrifter. Etterspørselen er betydelig svekket, og bare de siste fire ukene er eksporten ned over 15 prosent mot samme periode i fjor.

For å støtte norske eksportnæringer under og etter koronakrisen, har regjeringen startet arbeidet med en Eksporthandlingsplanen skal ikke være en erstatning for den eksiterende eksportstrategien, men et tillegg til denne som sørger for nødvendige justeringer med tanke på ekstraordinære utfordringene vi nå står overfor i forbindelse med pandemien.

Målet med eksporthandlingsplanen er bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen. Arbeidet med handlingsplanen ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samråd med Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet.

Deres innspill inn i dette arbeidet vil være avgjørende for at Regjeringens tiltak treffer der de skal og med best mulig effekt. Denne strategisamlingen representerer en god anledning til å komme med innspill. Hva fungerer bra? Hva fungerer dårlig? Og hva skal vi gjøre mer av?

Når det gjelder Team Norway, så jobbes det tett sammen med NFD og det øvrige virkemiddelapparatet for å se på hvordan man best kan innrette arbeidet med handelspolitikk og næringsfremme hjemme og ute, både under krisen og i etterkant av krisen.

Det handler videre om å bistå norske bedrifter i konkrete utfordringer, med råd og innsikt i spesifikke korona-tiltak i land, men også etter hvert med hvordan stasjonene kan bistå bedriftene når markedene langsomt åpnes.

Utenrikstjenestens nær ett hundre stasjoner har, med veldig få unntak, som en av sine hovedoppgaver å hjelpe norsk næringsliv. Det er spesielt viktig nå. Stikkordene er døråpning, problemløsning og nettverksbygging.

Som følge av koronakrisen og tiltak for å begrense pandemien, har vi sett eksempler på at norsk næringsliv enkelte steder fått anmodning fra lokale myndigheter om å stenge sine fabrikker. Samtidig som deres konkurrenter har opprettholdt sin produksjon.

I de situasjonene har ambassadene bistått næringslivet opp mot lokale myndigheter slik at de norske aktørene har kunnet gjenoppta sin produksjon.

Flere av våre stasjoner forsøker nå å tenke nytt med tanke på arbeidet med næringsfremme. Blant annet gjennom å arrangere webinarer i samarbeid med andre virkemiddelaktører og handelskamre.

Jeg vet at generalkonsulatet vårt i New York har samarbeidet med NORWEP om et webinar om havvind, som ble veldig vellykket. Nå jobber generalkonsulatet og NORWEP med å følge opp webinaret og holde dialogen og engasjementet for havvind i gang med lokale aktører.

Kravene til å opptre ansvarlig er særlig viktig i en krisetid. Risikobildet endrer seg raskt. Regjeringen forventer at norske selskaper kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv kan bidra med gode råd og veiledning for håndtering av risiko ved COVID-19 og ansvarlig næringsliv generelt.

Det globale handelssystemet var allerede før krisen preget av økende proteksjonisme. Faren er at koronakrisen forverrer dette, og fører til økte handelsindre.

Norge er alltid tjent med åpne markeder og en regelstyrt verdensøkonomi. Derfor fortsetter vi å jobbe hardt for å sikre at WTO fortsetter å fungere som det grunnleggende avtaleverk for global handel.

Tett koordinering og samarbeid, særlig med våre nærmeste europeiske naboer, er viktig for å holde smittetallene nede og håndtere situasjonen her hjemme.

Gjennom aktiv innsats og på grunnlag av vår tette tilknytning til EU gjennom EØS og Schengen har vi lykkes å få til gode samarbeids- og konsultasjonsordninger.

Norge arbeider kontinuerlig for å øke bevisstheten i EUs institusjoner om EØS-avtalen og de rettigheter den gir oss.  Likevel - i situasjoner hvor EU har behov for å iverksette raske tiltak, ser vi noen ganger at vi kan bli glemt.

For å hindre at det europeiske markedet skulle bli tømt for smittevernutstyr og at enkeltland innførte egne eksportrestriksjoner, vedtok Kommisjonen i midten av mars midlertidige restriksjoner for eksport av visse typer smittevernutstyr til land utenfor EU.

Krav til eksportlisens ble laget med utgangspunkt i EUs regelverk for handel med tredjeland utenfordet indre marked. Fordi dette regelverket ikke er en del av EØS-avtalen ble vi i første omgang ikke gitt unntak fra kravet. Fra norsk side mente vi at å kreve eksportlisens til land i det indre marked, som oss, ikke var i tråd med EØS-avtalen.

Kort tid etter ga Kommisjonen unntak fra krav om eksportlisens som følge av vår tette tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Lastebiler med munnbind, masker og engangshansker fikk dermed fortsatt gå uhindret mellom EU-land og Norge og de andre EØS/Efta-landene. 

Jeg lar sjelden en anledning til å understreke betydningen av EØS-avtalen gå fra meg, og i dag er ikke noe unntak. Pandemien stopper ikke ved landegrensene og både Norge og EU har interesse av et nært samarbeid. Men: uten det felles EØS-regelverket for offentlige anskaffelser, legemidler og medisinsk utstyr hadde dette samarbeidet vært mer krevende å få til i praksis.

Koronakrisen har også fått konsekvenser for brexit, og har ført til at våre forhandlinger med Storbritannia om vårt fremtidige forhold ikke har kommet i gang så raskt som planlagt. Men regjeringen har kartlagt norske interesser og har et tydelig utgangspunkt for disse forhandlingene: Vi ønsker å opprettholde et tettest mulig forhold til Storbritannia også etter brexit.

Men forhandlingstiden er svært kort. Det kan derfor hende at vi blir nødt til å justere ambisjonene våre i lys av den tiden vi har til rådighet.

I de kommende forhandlingene må vi ta hensyn til både britiske posisjoner og de fremtidige forhandlingene mellom britene og EU. På enkelte områder vil det kunne være i norsk interesse å bli en del av bredere europeiske løsninger.

Vi vil forhandle det fremtidige handelsforholdet med Storbritannia sammen med våre to EØS/EFTA-partnere, Island og Liechtenstein. Det er likevel aktuelt at vi på noen områder under frihandelsavtale¬forhandlingene forhandler bilaterale løsninger dersom det tjener norske interesser best.

Klimakrisen består selv om verden nå arbeider med å få kontroll på den pågående pandemien. Det er derfor viktig at arbeidet med å få på plass grønne løsninger fortsetter der det er mulig, også mens pandemien pågår, og at det forsterkes ytterligere når hjulene kommer i gang igjen.

Norad, på oppdrag gitt av Utenriksdepartementet, arbeider også med en garantisatsing for investeringer i fornybar energi i utviklingsland, i tråd med regjeringsbeslutning om dette i fjor høst. Midlene skal bidra til å tette gap i det internasjonale garantimarkedet og senke terskelen for investeringer i land der risikoen er høy. Norad skal også opprette en søknadsbasert tilskuddsordning for subsidier av garantipremier i spesielt risikofylte land som vil bli tilgjengeliggjort for næringslivet i inneværende måned.

Tiden fremover vil fortsatt være utfordrende, og det vil påvirke hvordan vi jobber med næringsfremme. Her vil god dialog innad i Team Norway både ute og hjemme være viktig, og Eksporthandlingsplanen vil sette en ramme for arbeidet videre.

Tusen takk for oppmerksomheten og lykke til med et spennende og høyaktuelt seminar.