ONS 2022

Innlegg ved lanseringen av Levert 2021-rapporten

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han mottok "Levert"-rapporten under et frokostmøte på ONS 2022 i Stavanger 30. august 2022. Det er det 12. året rapporten produseres og ny rekordomsetning for feltene i Nord-Norge.

Kjære alle sammen.  Det er en glede å være her i Stavanger.

Å endelig få lov til å igjen treffes fysisk på ONS, - og å bli invitert her på Xplore Norths frokostmøte og være med på lanseringen av Levert rapporten.

Først av alt:

La oss ikke være i tvil om betydningen som petroleumsnæringen har for industri og sysselsetting i Nord-Norge. 

I 2021 leverte den nordnorske leverandørindustrien varer og tjenester til feltene i nord for over 5,5 milliarder kroner.   Leveransene har økt med nesten 50 prosent.  Dette er betydelig mer enn industrien selv forventet.  

Og feltene i nord leverte olje og gass til ny omsetningsrekord – over 100 milliarder kroner.  Enda Melkøya ikke har vært i produksjon.

Så omsetningsanslagene for 2022 er enda høyere siden Snøhvit igjen er i produksjon.

Dette lover godt! 

Feltene på nordnorsk sokkel har stor betydning for resten av landet også.   Vare og tjenesteleveransene fra hele landet til disse feltene var på nesten 12 milliarder kr. 

De er med på å skape sysselsetting og verdiskapning i hele landet.

Vi ser at nordnorsk-andelen i leveransene har økt betydelig.

Dette er veldig gledelig!

Jeg vil takke Kunnskapsparken Bodø for et meget godt og grundig arbeid med rapporten.

Levert er viktig for å dokumentere fakta, og unngå tvil og spekulasjoner, om verdiene denne næringen skaper.

Vi får det presentert med Levert rapporten -  svart på hvitt.  Hver høst.

Jeg vil også gi skryt til næringen, og den omstillingsdyktigheten den viser med å tilpasse seg de langsiktige utfordringene Norge og verden står ovenfor.

Med krig i Europa, leveringsproblemer på grunn av pandemien, og  store krav til å kutte utslipp.

Vårt  fremtidsperspektiv er klart.

Vi skal legge til rette for at denne næringen fortsatt skal utvikles, slik at den fortsatt skal bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og omstilling i Nord-Norge.

Petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser til Norge.

Vi vil legge til rette for at norsk kontinentalsokkel fortsatt skal være en stabil og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa i en krevende tid.

EU og Norge har gjensidig interesse av at petroleumssektoren blir utviklet videre, slik at Norge også etter 2030 kan være en stor eksportør.

Det betyr forutsigbarhet i rammebetingelsene:

  • Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.
  • Det ordinære konsesjonssystemet skal ligge fast.
  • Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder.

Utslippene fra sokkelen skal ned, og regjeringens politikk skal støtte aktivt opp under det grønne skiftet der vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien i nye næringer.

Og ikke minst, ringvirkninger på land skal komme hele landet til gode.

Derfor skal vi stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt og arbeide for ringvirkninger på land.

Dette vet jeg at man er spesielt opptatt av i nord.

Regjeringserklæringen er et utgangspunkt for det arbeidet som nå står foran oss – og de mulighetene vi skal gripe og de utfordringene vi skal løse.

Da trenger vi gode kunnskapsgrunnlag, som nettopp Levert 2021 bidrar til.

Til slutt vil jeg trekke frem noe som ligger hjertet nært, og det er kompetanse.  Jeg vet at industrien sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft i nord.  

Arbeidsledigheten i Troms, Finnmark og Nordland er lavest i landet og i dag må industrien ty til innpendling for å løse arbeidsoppgavene og oppdragene de vinner.

Jeg har merket meg rapportens omtale av økt behov for fagarbeidere. Leverandørindustrien har i lang tid meldt om utfordringer med tilgang på arbeidskraft, og da særlig fagarbeidere innen flere ulike felt.

Rapporten peker på at for mange bedrifter har dette vært, og er, en begrensende faktor med tanke på å øke aktiviteten.

Dette må vi gripe tak i.

Jeg skulle ønske at vi kunne hente arbeidskraften hjemme.

Men da må både fylker, kommuner og ikke minst industrien selv ha fokus på rekruttering av ung arbeidskraft og lærlingeplasser

Igjen - stor takk til Kunnskapsparken Bodø for alt arbeidet som er lagt ned.

Og takk for oppmerksomheten!

Lenke til rapport:
Store ringvirkninger fra driften av felt og landanlegg - Equinor