Innlegg på Nordisk råds temasesjon om krigen i Ukraina

Statsråd Anne Beathe Tvinnereims innlegg under hoveddebatten på Nordisk råds temasesjon «Krig i Europa, hvordan kan vi i Norden hjelpe Ukraina best og skape størst trygghet i Norden, Europa og verden?».

President,

Det er krig i Europa. Vi er vitner til er en folkerettsstridig, fullskala invasjon av et demokratisk land. Få av oss trodde dette var noe vi igjen skulle oppleve på det europeiske kontinentet.

Russland fører en brutal krig som rammer folk i Ukraina hardt med store sivile tap og angrep mot sivil infrastruktur.

Det er utelukkende Putin og hans regime som er ansvarlig for det som nå skjer – ikke den vanlige russer. Det er det viktig at vi alle har i mente.

Når Nordisk ministerråd nå fryser samarbeidet med Russland og Hviterussland er det rettet mot den russiske regjering og ikke mot det russiske folk.

President,

Vi i Norden står sammen med allierte og andre nærstående land om sterke reaksjoner mot Russland. Sammen har vi innført vi en historisk omfattende sanksjonspakke som rammer Russland.

For oss i Norden har krigen krevd et taktskifte. På kort tid har vi tatt beslutninger om å fravike vår praksis for eksport av forsvarsmateriell for å kunne hjelpe Ukraina. Sammen donerer vi nå våpen og beskyttelsesmateriell slik at Ukraina kan forsvare seg. 

Sammen stiller vi opp for det ukrainske folk. Alle de nordiske landene bidrar med humanitær assistanse til Ukraina og til Ukrainas naboland. Den norske regjeringen gir inntil to milliarder norske kroner til humanitær assistanse i Ukraina og nabolandene. Vi har så langt annonsert 250 millioner kroner til FNs regionale responsplan og 350 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsen. I tillegg kommer støtte til FNs og norske humanitære organisasjoners innsats i Ukraina og nabolandene, mineryddingsinnsats og støtte gjennom EUs beredskapsmekanisme.

President,

På kort tid har situasjonen i det trygge Europa blitt snudd på hodet, og uvissheten rår.

Vi har en nabo som viser vilje til  å bruke militærmakt for å oppnå sine mål, i åpenbar strid med folkeretten. Det vil påvirke vårt sikkerhetspolitiske landskap i lang tid fremover. Det krever også nytenkning rundt vår egen sikkerhet her i Norden, og hvordan vi best kan beskytte våre land og innbyggere.

Vi vet ennå ikke omfanget og konsekvensene av denne krigen. Men vi ser allerede etter knappe fire uker med krig en flyktningsituasjon i Europa som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Rundt tre millioner ukrainere har nå forlatt sitt hjemland. Ytterligere millioner er på flukt internt i Ukraina. FN regner at samlet er nå ti millioner mennesker på flukt. Vi er med andre ord vitne til en humanitær katastrofe av enorme dimensjoner. Krigen vil legge enda større press på FN og den multilaterale verdensorden.

Sammen er vi i Norden rede til å hjelpe de mange menneskene i Ukraina som er blitt drevet på flukt av Russlands brutale krigføring. Våre sterke velferdssamfunn har de beste forutsetninger for å ta imot og gi beskyttelse til ukrainske flyktninger.

I Norden har vi et felles ønske om å bidra til en verden hvor rett går foran makt og hvor vi finner løsninger gjennom samarbeid. Det budskapet skal vi holde fast ved. Derfor er det viktig at vi fortsetter å stå opp for de verdiene som definerer oss: demokrati, rettsstat, frihet, fredelig samkvem og suverene staters rett til selv å bestemme allianse- og samarbeidspartnere. Når ukrainerne nå kjemper for sin skjebne og sin frihet, kjemper de nettopp for disse verdiene. 

Så skal vi holde fast ved solidaritetsånden vår i Norden. Vi skal fortsette å støtte og vise solidaritet med ukrainerne, vi skal hjelpe og ha et ekstra øye til de som er særskilt sårbare. Det har vi en lang tradisjon for å gjøre i Norden.

Til sist vil jeg trekke fram betydningen av samhold på tvers av alliansetilhørighet. Og vi skal holde fast ved det nordiske samarbeidet og den sterke tilliten vi har til hverandre. For i usikre tider trenger man sine nærmeste. Man trenger de som deler grunnleggende verdier og perspektiver på hvordan verden bør se ut.