Høringsforslag om innleie i arrangementsbransjen

Regjeringen foreslår et begrenset unntak fra nye innleieregler for virksomheter innen arrangementsbransjen.

Det er nylig gjort flere viktige endringer i reglene om innleie fra bemanningsforetak. Fra 1. april i år er det strammet inn på adgangen til innleie, ved at adgangen til innleie når «arbeidet er av midlertidig karakter» er opphevet. Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

I forbindelse med behandlingen av reglene i Stortinget, har et flertall i arbeids- og sosialkomiteen bedt regjeringen om å vurdere om arrangementsbransjen har behov for et unntak for tidsbegrenset innleie. En slik vurdering skulle gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet. Departementet har vurdert disse spørsmålene nærmere, og hatt dialog med partene og ulike aktører.   

– Regjeringen mener arbeidstakere som en klar hovedregel bør ansettes fast og direkte i et topartsforhold. Dette gjelder også arbeidstakere i arrangementsbransjen. Med de nye endringene ønsker vi å få ned omfanget av innleie, gi innleide flere rettigheter og sikre seriøse bemanningsbedrifter, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Begrenset unntak

Forslaget departementet sender på høring innebærer et begrenset unntak for virksomheter innen arrangementsbransjen

– Deler av arrangementbransjen karakteriseres av svært kortvarige arbeidskraftbehov, ofte kun noen timer eller dager av gangen. Dette tilsier at det i noen situasjoner kan være behov et snevert unntak for tidsbegrenset innleie. Nå skal vi lytte til det høringsinstansene kommer med, sier Mjøs Persen.

Unntaket som nå foreslås omfatter kun arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarige og enkeltstående arrangement, der arbeidet er av midlertidig karakter. Innleievirksomheten må kunne dokumentere grunnlaget for innleien når egne tillitsvalgte ber om det.

Forslaget vil typisk gjelde innleie til enkeltstående kulturarrangementer som konserter og festivaler som arrangeres én dag eller noen dager og avgrensede arrangementer og eventer innenfor idrett. Forslaget er ikke ment å omfatte situasjoner der den som ønsker å leie inn, arrangerer jevnlige arrangementer gjennom året med behov for i hovedsak samme eller lignende type rigg- og sceneteknisk arbeid, selv om det enkelte arrangement i seg selv er kortvarig.

Det foreslås:

  • En forskriftshjemmel i arbeidsmiljøloven som gir departementet mulighet til å fastsette særregler om tidsbegrenset innleie til arrangement.

  • En forskriftsbestemmelse som åpner for innleie av arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarig og enkeltstående arrangement, hvis arbeidet er av midlertidig karakter.

Forslagene går ut på at virksomheter innen arrangementsbransjen gis mulighet til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak i noe flere tilfeller enn det som ellers følger av de nye, innstrammede reglene.

Høringsfristen er 15. september 2023.