Høring- innleie fra bemanningsforetak- Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2023

Vår ref.: 23/2527

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement på alminnelig høring.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. september 2023

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill til oss. Vi ber om at høringssvar avgis digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke 

avdelingsdirektør                                                   Siri Lorentzen 

                                                                                  seniorrådgiver 

Høringsinstanser
AFF
Akademikerne
ALT c/o Industri Energi
AOF Norge
Apotekforeningen
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – OsloMet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne- og familiedepartementet
Befalets fellesorganisasjon
By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP)
CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
Coop Norge SA Hovedkontor
Creo – forbundet for kunst og kultur
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske revisorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
De samarbeidende organisasjoner
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Elevorganisasjonen (EO)
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
FKP Scorpio Norge
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Frischsenteret
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gramart
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke
HR Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IKT- Norge
Innovasjon Norge
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Junit
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og beredskapsdepartementet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kompetanse Norge
KS Kommunesektorens organisasjon
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kulturalliansen
Kulturdirektoratet
Kulturrådet
Kulturtanken
Kunnskapsdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Live Nation
LNU – Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner
Longyearbyen lokalstyre
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes Forbund
Mental helse
NHO Reiseliv
NITO
Nord universitet
Norce (Norwegian Research Centre AS)
Nordlandsforskning
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fleridrettsforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)
Norges idrettshøgskole
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges museumsforbund
Norges musikkhøgskole
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Brannvernforening
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk kritikerlag
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Lektorlag
Norsk Musikkråd
Norsk Regnesentral
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk teater- og orkesterforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske festivaler
Norske konsertarrangører
Norske kulturhus
Norske Meierifolks Landsforening
Norskog
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Economics
Oslo kommune
Oslo Kru
Oslo Spectrum Arena AS
OsloMet - storbyuniversitetet
Pensjonistforbundet
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksmekleren
Rådgivende ingeniørers forening
Sametinget
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
Samferdselsdepartementet
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Samfunnsbedriftene
Samfunns- og næringslivsforskning
Simployer
SINTEF
Sjøfartsdirektoratet
Skatteetaten
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Spekter
Spectre AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsetilsyn
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Trons og Finnmark
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmesteren på Svalbard
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trygderetten
Tverga – resurssenter for egenorganisert fysisk aktivitet
Tvisteløsningsnemnda
Uføres landsorganisasjon
Ungt entreprenørskap
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Velferdsalliansen
Virke kultur og opplevelser
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
YS
Øyafestivalen