Innkalling

Innspillsmøte om ny styringsavtale med Enova

Enova er et viktig klima- og energivirkemiddel for regjeringen, og fra 2025 skal det inngås en ny fireårig styringsavtale med Enova. I den anledning inviterer Klima- og miljødepartementet til innspillsmøte om hvordan Enova bør innrettes.

Enova styres på et overordnet nivå. Det skjer hovedsakelig gjennom fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet. Avtalen legger rammer for Enovas virksomhet, setter mål for aktiviteten og stiller krav til rapportering. Innenfor rammene av avtalen har Enova betydelig faglig frihet til å prioritere mellom områder, utvikle programmer og tildele støtte slik at midlene som er stilt til rådighet, utnyttes mest mulig effektivt.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vil innlede på møtet.

Innspillsmøtet finner sted 18. april kl. 10:30–14:00 i Klima- og miljødepartementet i Kongens gate 20 i Oslo. Det vil bli servert en lett lunsj.

Påmelding skjer via e-post til seh@kld.dep.no innen 10. april. Vi ber om at dere ved påmeldingen informerer om dere ønsker å holde innlegg under møtet og oversender eventuell presentasjon senest 10. april. Hvert innlegg kan vare maksimalt 3 minutter. 

Det er mulig å sende inn skriftlige innspill på inntil tre A4-sider i PDF-format via e-post til seh@kld.dep.no innen utgangen av 3. mai. Innspillene vil bli gjort offentlig tilgjengelige på nettsidene til Klima- og miljødepartementet.

Her finner du inneværende avtale med Enova om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet, samt øvrige styringsdokumenter.