Inntil 1,28 milliarder kroner til å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger

Åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi mottar fra 120 til 180 millioner kroner over åtte år for å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Sentrene som har fått midler jobber blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring.

Bilde av energiminister Terje Aasland og forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel på tildeling av midler til FME
Fra besøk på Kjeller i forbindelse med FME-tildeling. F.v. Erik Marstein (IFE), Hanne Andersen (IFE), Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet), Terje Aasland (Energidepartementet), Odne Burheim (NTNU), Oddmund Hoel (Kunnskapsdepartementet), Nils Morten Huseby (IFE), Martin Foss (IFE). Foto: Stine Grimsrud/Energidepartementet

– Vi kan ikke nå våre ambisiøse klima og energimål uten å satse på forskning og utvikling. Jeg har store forventninger til de nye sentrene. De vil bli helt sentrale i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger slik at vi kan realisere lavutslippssamfunnet i 2050, sier energiminister Terje Aasland. 

Sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og direktør for Forskningsrådet Mari Sundli Tveit besøkte de Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller, som er en av institusjonene som mottar penger. 

– Forskningssentrene for miljøvennlig energi er helt sentrale i den energiomstillingen det norske samfunnet skal gjennom. Og det er viktig at vi kan ta kunnskapen raskt i bruk. Så vet vi at det blir stort behov for kompetanse på energiområdet framover. En viktig oppgave for de nye sentrene blir derfor å utdanne flere med doktorgrad og bidra i undervisning på masternivå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel. 

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er konsortier ledet av en forskningsinstitusjon. Sentrene skal drive forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå i samarbeid med næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. Forskningen i sentrene skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv.  

– Gratulerer så mye til de åtte sentrene som har fått støtte. Disse sentrene skal kombinere langsiktig forskning og anvendelse av resultater, både underveis og etter endt prosjektperiode. Norge har over tid bygget opp sterk kompetanse innenfor energiforskning og miljøvennlig energi, og gjennom de nye sentrene sikrer vi ny kunnskap også for fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Ordningen er forvaltet av Forskningsrådet med finansiering fra Energidepartementet. Per i dag er det 13 forskningssentre for miljøvennlig energi, 8 av sentrene avslutter sin virksomhetsperiode i 2024/2025 og skal erstattes av nye sentre.  

Disse åtte sentrene får til sammen omkring 1,28 mrd. kroner over åtte år: 

Navn Om Vertskap Norske FoU-samarbeidspartnere Avtaleperiode
Norwegian Research Centre of Excellence for Carbon Capture and Storage (GigaCCS) Senteret gigaCCS adresserer viktig og relevant forskning og innovasjon som er nødvendig for å få realisert CO2-håndtering i stor skala. Senteret adresserer FoU-utfordringer i hele verdikjeden for CO2-håndtering, inkludert nye innovasjonen innen både fangst, transport og lagring av CO2. Kombinert med solid internasjonalt samarbeid og et omfattende utdanningsprogram vil dette gi nyttig kompetansebygging som industrielle aktører vil ha behov for når CO2-håndtering skal bygges i industriell skala.

SINTEF Energi SINTEF AS, NORCE, NGI, IFE, NTNU,UiO, UiB 2024-2032
Secure, resilient, and sustainable electricity distribution grids (SecureEL) FME SecurEL har som mål å legge til rette for forskning og innovasjon som bidrar til et sikkert, motstandsdyktig og bærekraftig distribusjonsnett for elektrisitet, som sikrer både strømforsyningssikkerhet og bidrar til omstilling til nullutslippssamfunnet. Forskningen i SecurEL vil fokusere på de nye behovene for kunnskap, innovasjon og løsninger som oppstår fra de grunnleggende endringene i distribusjonsnettet drevet av elektrifiseringen av samfunnet. Senteret vil utvikle nye løsninger for å øke nettkapasiteten på en kostnadseffektiv og samfunnsøkonomisk måte og samtidig fremme verdiskaping i næringsliv, offentlig forvaltning og samfunn.

SINTEF Energi NTNU, IFE, SINTEF AS, USN, FNI 2024-2032
Integrated Hub for Energy System Analyses (InterPlay) FME Interplay skal muliggjøre økt integrasjon av energisystemet ved å etablere en åpen plattform for deling av modeller og data og for kobling og analyse ved hjelp av energi- og systemmodeller. Det er betydelige synergier forbundet med å se energisystemet som én helhet, fremfor sektorvis, både når det gjelder effektivitet, forsyningssikkerhet og kostnader, men også utslipp, natur og bærekraft. Med seg som brukerpartnere har forskningsinstitusjonene en lang rekke relevante representanter fra privat og offentlig sektor, herunder store energiprodusenter og eiere og operatører av nasjonal infrastruktur. 

SINTEF Energi NTNU, IFE, NHH, UiT, SINTEF  2024-2032
Norwegian research centre for renewal of hydropower technology (RenewHydro) FME RenewHydro skal løse utfordringer vannkraften blir stilt overfor når innfasing av store mengder uregulerbar kraft øker kravene til fleksibilitet, og når en skal drive effektivt og bærekraftig i et uforutsigbart klima. Med seg har forskningsinstitusjonene interessenter fra offentlige myndigheter, TSO og en lang rekke representanter fra vannkraftnæringen. Med avslutningen av FME Hydrocen i 2024 representerer RenewHydro kontinuitet og fornyelse for viktige deler av vannkraftsektoren.

NTNU NHH, NINA, SINTEF Energi,  USN, NMBU, NORCE  2024-2032
Norwegian R&D centre for Maritime Energy Transitions (MarTrans)   Senteret har som mål å akselerere omleggingen av maritim sektor og redusere utslippene fra skipstrafikk og øke verdiskapningen til norsk industri innenfor maritim sektor og energisektoren. Senteret har en helhetlig tilnærming som dekker hele verdikjeden knyttet til reduksjon av energiforbruk og bruk av alternativ drivstoff innenfor maritim transport.

SINTEF Ocean SINTEF Energi, SINTEF AS, SINTEF Ålesund, NTNU, NHH, UiT 2024-2032
Zero Emission Metal Production (ZeMe) Senteret har som mål å utvikle ny klimanøytral og energieffektiv teknologi for metallurgisk industri. Senteret vil utvikle teknologi frem mot industriell demonstrasjon. I tillegg vil senteret bidra til en mer sirkulær og ressurseffektiv verdikjede og legge til rette for energieffektiv CO2 fangst fra industrien som en del av løsningen for reduserte klimagassutslipp.

NTNU SINTEF AS, NORCE 2025-2032
SOLAR FME SOLAR skal støtte utviklingen av solenergi som en sentral del av energiforsyningen i Norge. I tillegg til utvikling, installasjon, integrasjon og drift av solkraftverk både i og utenfor Norge omfatter senteret hele verdikjeden inkludert silisiumproduksjon, viktige applikasjoner som bygningsintegrerte og flytende solanlegg, og resirkulering av solcelleanlegg.

IFE NTNU, UiO, UiA, NMBU, SINTEF AS 2024-2032
Next-generation and improved circular sustainable battery technology value chain (Battery) FME Battery er rettet mot teknologiforbedringer på alle de viktigste områdene for norsk batteriindustri; batterimaterialer, celleproduksjon, batteripakker/-systemer og gjenvinning/gjenbruk. NTNU er vertsinstitusjon, men IFE har prosjektledelse. Senteret vil jobbe for en sirkulær verdikjede, har deltakelse fra alle de store og viktige batteriforskningsmiljøene i Norge samt ledende industriaktører.

NTNU IFE, SINTEF AS, SINTEF Energi, UiS, UiO, UiA, UiT, FFI  2024-2032

Mer informasjon om FME-ordningen og de nye sentrene finner du på Forskningsrådets nettsider: FME - Forskningssentre for miljøvennlig energi (forskningsradet.no).