Inviterer til energipartnerskap for utslippskutt og styrket kraftbalanse

– Regjeringen har som mål å etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen som kan bidra både til tiltak som bedrer kraftbalansen og til fortsatt utslippskutt på sokkelen, sier energiminister Terje Aasland.

Bilde av energiminister Terje Aasland i møte med representanter fra Konkraft
Fra venstre: Frode Alfheim (IE&FLT), Peggy Hessen Følsvik (LO), Terje Aasland, Anniken Hauglie (NHO), Hildegunn T. Blindheim (Offshore Norge) og Harald Solberg (Norsk Industri). Foto: Energidepartementet.

Mandag hadde energiministeren et første møte med Konkraft om etablering av et slikt partnerskap. Initiativet vil også omtales i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Konkraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, med LO-forbundene, Fellesforbundet og IE&FLT. 

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt kraftproduksjon og videre utslippskutt og utvikling i petroleumssektoren. Vi må tenke nytt og løfte i fellesskap for å få på plass den krafta vi trenger for å kutte utslipp og realisere flere muligheter, og jeg er glad for at LO, NHO og resten av Konkraft-samarbeidet er positive til et slikt samarbeid, sier Aasland.

Hovedvirkemidlene for å få ned utslippene fra produksjonen av olje og gass på kontinentalsokkelen er kvoter og CO2-avgift. Dobbel virkemiddelbruk på norsk kontinentalsokkel stiller olje- og gassnæringen overfor en høy pris på utslipp, og gir næringen et særlig insentiv for utslippskutt. Samtidig er det ventet at kraftbalansen mot 2030 vil bli strammere som følge av økt forbruk blant annet drevet fram av elektrifisering av samfunnet for å oppnå klimagasskutt, herunder olje- og gassaktiviteten på sokkelen.

Regjeringen jobber på bred front for å styrke kraftbalansen. Utbygging av havvind står blant annet helt sentralt og regjeringen vil legge fram en økonomisk ramme for et ambisiøst støtteprogram for flytende havvind i forbindelse med notifisering av statsstøtte til Utsira Nord og den planlagte 2025-utlysningen av nye områder for havvind.

Regjeringen vil nå vurdere hvorvidt et energipartnerskap mellom myndighetene og olje- og gassnæringen kan bidra til å utløse tiltak som motvirker en svekkelse av Norges kraftbalanse, gjennom økt kraftproduksjon og energieffektivisering. Målet er større grad av samtidighet mellom tiltak som bedrer kraftbalansen og tiltak for klimaomstilling på sokkelen, som ytterligere bruk av kraft fra land. Regjeringen vil gjennom Konkraft ha dialog med petroleumsnæringen om mulige elementer i et slikt energipartnerskap.

– Potensialet for å bygge ut ny fornybar kraft, spesielt på sokkelen, er enormt. Regjeringens havvindsatsing vil alene utgjøre nesten like mye kraft som samlet vannkraftkapasitet i Norge. Samtidig har vi en petroleumssektor som skaper enorme verdier for Norge. Skal den kunne omstille seg, må vi finne gode mekanismer for at utslippskutt ikke svekker kraftbalansen, sier Aasland.