Ja til omkjøringsvei forbi Åkrehamn på Karmøy

– Vi har lyttet til lokaldemokratiet og legger til rette for et trivelig og levende sentrum på Karmøy, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplanen for fylkesvei 47 på strekningen Åkra sør - Veakrossen.

Vedtaket om å tillate omkjøringsvei for fylkesvei 47 igjennom Åkrehamn er i tråd med vedtaket i Karmøy kommunestyre som ønsker at det legges vekt på vekt på estetikk, utemiljø, universell utforming, bomiljø og handel.

Departementet har lagt vekt på hensynet til lokaldemokratiet og målet om å legge til rette for mer lokal tilpassing av arealpolitikken. Departementet legger til grunn at kommunen som del av videre reguleringsplanarbeid vil konkretisere og fastsette nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta landskapsbilde, naturmiljø og landbruk.

– Jeg mener det er riktig å legge vekt på lokaldemokratiet og at kommunen gjennom mange år har ment at dette er eneste løsning for en omkjøringsvei, sier Sanner.

Fylkesmannen i Rogaland hadde begrunnet innsigelsen med at omkjøringsveien vil gi betydelige inngrep i og oppsplitting av et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap med viktige landbruks-, natur-, frilufts- og landskapsverdier.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar ikke innsigelsen fra Fylkesmannen til følge. Departementet viser til at Karmøy kommune gjennom planarbeidet er kjent med verdiene i området, og mener at det er mulig å finne tilfredsstillende avbøtende tiltak.

Det er vedtatt retningslinjer til kommunedelplanen med føringer om hvordan hensyn til landskapsbilde, naturmiljø og landbruk skal følges opp i kommende reguleringsplan. Departementet legger til grunn at disse retningslinjene følges opp i det videre planarbeidet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)

Til toppen