Ja til sentrumsnære boliger i Ørland kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til et nytt boligområde nord for Brekstad sentrum i Ørland kommune. – Vi legger vekt på kommunens ønske om å legge til rette for sentrumsnære boliger for innbyggerne. Utbyggingen kan redusere behovet for biltrafikk til boligområder utenfor sentrum, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ørland kommune ønsker å legge til rette for økt boligbygging og har i kommuneplanens arealdel avsatt et nytt boligområde på Bruholmsjordet nord for Brekstad sentrum. Kommunen ønsker å ha et sentrumsnært boligområde som et alternativ til den konsentrerte boligbebyggelsen som er planlagt i Brekstad sentrum.

- Regjeringen har som målsetting å legge til rette for økt boligbygging. Det er bra at Ørland kommune satser på boliger i gang- og sykkelavstand fra sentrum, sier Sanner.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har reist innsigelse til området og mener utbyggingen kommer i konflikt med nasjonal jordvernpolitikk. Fylkesmannen viser til at det ikke er behov for boligområdet i planperioden og at området kan bli en konkurrent til den planlagte utviklingen av kystbyen Brekstad.

Landbruks- og matdepartementet støtter ikke innsigelsen. Departementet legger vekt på hensynet til lokaldemokratiet og at området er sentrumsnært.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser at det planlagte boligområdet innebærer omdisponering av dyrka mark, men legger avgjørende vekt på at arealet ligger i forlengelsen av eksisterende byggeområde og i gang- og sykkelavstand til Brekstad sentrum med handels- og servicetilbud, ungdomsskole og planlagt barneskole.

- Utvikling av attraktive og kompakte byer og tettsteder, der flest mulig kan gå eller sykle til daglige gjøremål, er viktig for å redusere transportbehovet og utslippene av klimagasser, sier Sanner.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014- 2026. Avgjørelse i innsigelsessak (pdf)