Taler og innlegg

Jobber på spreng for å gjenopprette bruforbindelse på Dovrebanen

Innlegg av samferdselsminister Nygård om arbeidet med å få på plass ny bruforbindelse på Dovrebanen i Ringebu, publisert 8. november 2023 i Trønderdebatt.

Ekstremværet Hans førte i august til at Randklev bru i Ringebu kollapset. Det er stor utålmodighet etter å få på plass en ny jernbanebru over Lågen, slik at den ordinære person- og godstrafikken på Dovrebanen kan gjenopptas. Jeg er også utålmodig. Vårt mål er klart: Å raskest mulig få på plass en ny jernbanebru.

Kort tid etter kollapsen dro jeg selv til Ringebu for å ta skadene på brua nærmere i øyesyn og for å få en orientering. Bane NOR har vært på fra dag én med å kartlegge skader, og å vurdere både midlertidige og permanente løsninger for ny bruforbindelse.

I enkelte tilfeller kan det gå relativt raskt å få på plass nye bruforbindelser. Da Badderen bru på E6 i Nord-Troms ble skadet under en vårflom i 2022, fikk Statens vegvesen på plass en midlertidig bru etter åtte dager. Det har også vært skriverier om at det tok ti dager å få på plass ny bru på en motorvei i Philadelphia i juni i år, men dette var over en vei, ikke en rennende elv. Begge disse veibruene hadde spenn på 30-40 meter. Randklev bru er vesentlig større, med et spenn på 170 meter over en stor elv. Altså gjør lengden det betraktelig vanskeligere å få opp en ny bru like raskt som i eksemplene over. Jernbanebruer som kan erstatte Randklev bru er da heller ikke hyllevare. Bane NOR har identifisert én midlertidig bru som aktuell – i Tyskland.

Ved siden av Randklev jernbanebru ligger det en veibru, som ble brukt som jernbanebru frem til dagens jernbanebru sto ferdig i 1957. Men akkurat som for dagens jernbanebru er det på den gamle avdekket skade på et av fundamentene i Lågen, som brua står på. Den gamle brua er heller ikke dimensjonert for så tunge tog som i dag trafikkerer Dovrebanen, og den har i tillegg ikke plass til kjøreledninger til den elektrifiserte togfremføringen. Den gamle brua er dermed ikke egnet som et midlertidig alternativ. Og som følge av at utbedring og sikring av skadede fundamenter er tidkrevende, ville ikke leie av den midlertidige brua fra Tyskland løse problemene, da den krever bruk av de samme skadede fundamentene.

Bane NOR vil i første omgang undersøke muligheten for å gjenbruke de to bruelementene på dagens jernbanebru. For å avklare dette, må de to elementene, som begge veier 270 tonn, undersøkes nærmere på land. Men store nok kraner til å løfte så tungt finnes ikke i Norge, og derfor måtte Bane NOR skaffe en megakran fra utlandet. Etter montering ved Randklev bru har kranen denne uka løftet begge bruelementene opp på land. Nå starter arbeidet med å undersøke dem.

Hvis det er mulig å gjenbruke bruelementer, vil bruforbindelsen trolig komme raskere på plass sammenliknet med å måtte bygge ny jernbanebru.

Uavhengig av hvilken løsning som velges, er omfanget av arbeidet såpass stort at det vil ta noe tid. Samtidig har Bane Nor arrangert frokostmøte med aktuelle entreprenører der Bane NOR orienterte om status og entreprenørene kunne komme med innspill og spørsmål. Ingen løsninger skal være uutforsket for å sikre raskest mulig gjenoppbygging av brua.

I den uheldige situasjonen som er oppstått, er det positivt at det har vært mulig å overføre en del av trafikken til Rørosbanen. Denne banen har ikke like stor kapasitet som Dovrebanen, og Jernbanedirektoratet har derfor prioritert godstrafikken på Rørosbanen.

Det jobbes med å redusere ulempene for togreisende mellom Oslo og Trondheim gjennom Gudbrandsdalen. Det har vært buss mellom Dombås og Lillehammer, men fra 30. oktober har persontog nord for Randklev bru kjørt til og fra Ringebu stasjon. Bane NOR jobber med at persontogene sør for Randklev bru skal snu på Fåvang fra midten av desember. Til sammen sørger disse to tiltakene for at tiden om bord i buss for tog blir så kort som mulig for SJs fjerntogpassasjerer. Forhåpentlig vil dette bidra til at flere velger toget – også frem til brua ved Ringebu er på plass. 

Bane NOR stengte Dovrebanen i forkant av ekstremværet Hans, slik at det aldri var fare for liv og helse i forbindelse med brukollapsen. Det skal vi være glade for. Nå jobber jeg, Samferdselsdepartementet og Bane NOR på spreng for å gjenopprette togforbindelsen mellom Oslo og Trondheim.