Justerte produksjonstillatelser – legger til rette for å opprettholde dagens høye gassproduksjon utover i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Basert på søknader fra rettighetshaverne har departementet fattet vedtak om justerte produksjonstillatelser for feltene Oseberg, Troll og Heidrun.

— Feltene på norsk sokkel produserer så mye gass de kan, eller helt nær dette. Selskapene gjør kontinuerlig vurdering av hvilke muligheter de har i sin felt-, funn- og leteportefølje for lønnsom fremtidig gassproduksjon. For oss er det viktig å legge best mulig til rette for at selskapene kan opprettholde dagens høye produksjon også fremover. Gjennom vedtakene for Oseberg-, Troll- og Heidrun-feltene gjør vi dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Disse vedtakene vil ikke øke den samlede daglige eksporten av gass fra norsk sokkel vesentlig, men legger til rette for at dagens høye leveransenivå kan videreføres fremover. Nærmere spørsmål om hva dette vil bety for produksjonvolum fra de ulike feltene må rettes til operatøren for de ulike feltene.

— Det er gjennom at nye prosjekter kommer i produksjon at leveransene kan øke. Vi vil derfor utvikle petroleumssektoren. Det betyr blant annet at vi vil legge til rette for at pågående utbygginger ferdigstilles og kommer i produksjon, at det blir besluttet og gjennomført ytterligere økt utvinningstiltak, at lønnsomme funn bygges ut og at næringen påviser flere funn gjennom leting. Lykkes vi med dette vil vi kunne opprettholde produksjon, sysselsetting og verdiskaping også forbi 2030, fortsetter Aasland.

Bakgrunn

Norske felt leverer gass til Europa gjennom et omfattende gasstransportsystem. Feltene dekker 20-25 pst. av gassbehovet i EU og Storbritannia. Unntaket er Hammerfest LNG/Snøhvit der gassen sendes til markedet på skip. Gass omsettes i et globalt marked, hvor norsk gass utgjør 2-3 prosent. Økt import av LNG vil bli svært viktig for Europa i tiden som kommer.

Det er selskapene som er rettighetshavere i utvinningstillatelser som markedsfører og selger den olje og gass de produserer fra sin feltportefølje. Equinor avsetter statens olje og gass fra SDØE-ordningen sammen med sin egen produksjon.

Selskapene på norsk sokkel produserer i dag for fullt, eller helt nær dette. Norge kan gi et viktig bidrag i dagens situasjon ved å opprettholde dagens høye produksjon av olje og gass hver dag gjennom fortsatt høy regularitet i leveransekjeden.

Produksjonen fra eksisterende brønner og felt vil tømmes ut over tid. Det trengs derfor kontinuerlig tiltak for økt utvinning, nye feltutbygginger og nye funn gjennom leting for å opprettholde et gitt produksjonsnivå over tid. Det er først og fremst ved å starte produksjon fra pågående utbyggingsprosjekter knyttet til funn og økt utvinningstiltak at det vil komme ny produksjonskapasitet. Det er derfor viktig både å ferdigstille pågående utbyggingsprosjekter, hente ut alle lønnsomme ressurser i felt og funn, samt gjøre nye funn for å sikre langsiktig produksjon, sysselsetting og verdiskaping.