Justis- og beredskapsministerens orientering 28. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

De siste ukene har over 410 000 personer søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt.

Mange har fått sin søknad ferdig behandlet, men mange venter også fortsatt.

Stortinget har vedtatt flere endringer i dagpengeregelverket for å hjelpe både arbeidstakere og arbeidsgivere i denne krevende situasjonen.

Flere av regelendringene måtte på plass før NAV kunne starte saksbehandlingen av dagpengesøknadene.

Nå jobber NAV også med å få på plass en løsning for automatisert saksbehandling.

Inntil den er på plass, må dagpengesøknadene behandles manuelt.

Det betyr at flere må vente på å få utbetalt penger de har krav på.

La meg samtidig understreke at NAV jobber på spreng for å komme a jour.

De behandler nå over fem ganger flere dagpengesøknader i uka enn i en normalsituasjon.

I forrige uke alene ble det fattet 22 700 vedtak om dagpenger.

Den kraftige belastningen gjør likevel at NAV først venter å være a jour med alle dagpengesøknadene i løpet av juli.

For at folk i en krevende økonomisk situasjon likevel skal få utbetalt penger raskere har vi laget en forskutteringsordning hvor alle som har rett på dagpenger enkelt kan søke om et forskudd.

Nav har mottatt 157 600 slike søknader siden 30. mars, og godkjent 127 500 søknader om forskudd.

Jeg vil oppfordre alle som fortsatt venter på tilbakemelding på søknaden om dagpenger til å gå inn på nav.no for å søke om forskudd dersom de er i en økonomisk situasjon hvor det er behov for det.

**

Samme dag som koronaloven trådte i kraft vedtok regjeringen en forskrift som skulle sikre at saker som gikk i domstolene ikke stanset opp på grunn av smittefare.

Utsettelse av straffesaker er en økt belastning på fornærmede, det fører til at tiltalte ikke får en avklaring og kommer videre.

Partene i sivile saker må fortsette å stå i konflikter over tid.

Det kan være krevende både menneskelig og økonomisk.

Vi er i en unntakssituasjon på alle mulige måter, og jeg er glad for å se at norske domstoler har vist god omstillingsevne.

Mange saker er allerede avviklet ved bruk av videokonferanse og telefon.

Oslo tingrett har for eksempel strømmet ett rettsmøte det var knyttet stor oppmerksomhet rundt på YouTube.

Selvsagt er ikke alle rettssaker egnet for å gjennomføres via fjernmøte og det er opp til den enkelte dommer å bestemme om det skal settes fysisk rett.

Flere endringer vurderes for å bidra til å øke saksavviklingen samtidig som smittevernhensyn ivaretas, og vi har derfor nylig sendt nye forslag på høring.

Domstoladministrasjonen har i samarbeid med Helsedirektoratet også utarbeidet en nasjonal veileder for smitteverntiltak i domstolene som snart er på plass.

**

Vi slipper nå gradvis opp. Men la meg også i dag minne om at smitterådene må følges:

  • Vask hendene ofte og grundig
  • Host i papirtørkle eller i albuekroken
  • Unngå steder der mange mennesker oppholder seg

Undersøkelser viser at alle nordmenn kjenner disse rådene. Men da er det også viktig å følge dem.

**

Og med det gir jeg ordet til finansministeren.