Justis- og beredskapsministerens innlegg på pressebriefen om dagens situasjon

(Sjekkes mot framføring)

Politiet i Nordland har informert om at de har pågrepet og varetektsfengslet fire russere. De er siktet for kartlegging av skjermingsverdige objekter. Politiet har også de siste dagene gått ut med to andre pågripelser av russere med droner, en i Finnmark og en i Troms.  

Alle disse sakene er under etterforskning og jeg kan ikke gå inn i detaljer.  

Vi vil få flere svar når sakene er etterforsket fra politiet, og vi kan ikke trekke konklusjoner om hensikter som ligger bak.  

Men, nå ser vi konsekvensene av den nye sikkerhetssituasjonen i Norge. Sakene vi har sett de siste dagene, understreker viktigheten av økt beredskapen vi har satt i verk etter krigsutbruddet i Ukraina. Vi kan ikke utelukke at det kan bli flere slike saker fremover.

Politiet og PST er på jobb for å skape trygghet i Norge hver eneste dag, hele døgnet rundt. Det er også de andre sikkerhets- og beredskapsaktørene våre. Nå er det høy beredskap og fult fokus på trusselbildet rundt oss og det endrede sikkerhetspolitiske situasjonen. Politiet gjør en viktig og god jobb, og det er bra at de er årvåkne. Derfor overrasker det meg ikke at politiet greier å avdekke denne typen aktivitet.

Jeg vil også rette en takk til alle de som nå er på jobb for å skape trygghet for oss alle. Det er mange som har jobbet lange vakter og kanskje fått ferien inndratt. Eller satt sine vanlige liv på vent i det siste for å stille opp i Heimevernet eller Sivilforsvaret. Mange har stått i en krevende tid gjennom de siste månedene og ukene, og som også kommer til å gjøre det fremover.

På generelt grunnlag vil jeg minne om at det er viktig i dagens situasjon å ha økt årvåkenhet i samfunnet på aktivitet som fremstår mistenkelig. Slik aktivitet bør rapporteres til politiet lokalt.  

Politiet har tett dialog med PST, som blant annet har ansvar for å etterforske brudd på sanksjonsregelverket, og ulovlig etterretningsvirksomhet.  

Regjeringen har styrket beredskapen mot sammensatte trusler fra fremmede stater. Økt samarbeid mellom PST, politiet og øvrige aktører er del av dette.  

Våre etterretnings- og sikkerhetstjenester viser til at fremmede stater kan benytte denne typen virkemidler, som er en del av sammensatte virkemidler, for å skape uro og usikkerhet i Norge. Derfor må slike hendelser undersøkes grundig, før vi kan konkluderer med hva saken faktisk gjelder.

Regjeringen følger utviklingen i trusselbildet hele tiden, og jeg har også tett kontakt med Statsministeren. Alle medlemmene i regjeringen har høy oppmerksomhet på sikkerhet, det er det aller viktigste vi gjør akkurat nå. Alle har gjennomgått sine sektorer: Helseministeren har ansvaret for atomberedskapen og for at sykehus og helsevesen skal fungere. Forsvarsministeren har det militære beredskapsansvaret. Kommunalministeren har oppmerksomhet på kommunenes beredskap, og vi har satt av en halv milliard kroner til å styrke blant annet PST, politiet, Sivilforsvaret og beredskapen mot dataangrep.

Sammensatte trusler kan være:

  • Falske nyheter, som benyttes til å skape forvirring og uro. 
  • Data-angrep for å sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill.  
  • Det kan være migrasjonspress, som vi så i vinter i Øst-Europa, militær aktivitet i den hensikt å spre frykt, fordekte militære sabotasjeaksjoner og GPS-jamming. Alt det kan være en del av det sammensatte trusselbildet.

I arbeidet med å sikre oss enda bedre mot sammensatte trusler så er økt forståelse i hele samfunnet viktig, og alle kan bidra. Både myndigheter, næringsliv, samt hver og en av oss. Alle bør bli mer bevisste på hvilke trusler som kan ramme oss, og hvordan vi kan beskytte oss.

Derfor har for eksempel Nasjonal Sikkerhetsmyndighet tett samarbeid med mange virksomheter i Norge, og gir også gode råd til landets befolkning.   

Regjeringens høyeste prioritet nå er å skape trygghet. Men folk kan også bidra ved å være årvåkne, og tipse politiet eller PST hvis de ser noe.

Etterretningstrusselen fra Russland er i stor grad rettet mot kraftanlegg, samt petroleums- og forsvarssektoren. PST har bedt om tips om mistenkelige hendelser i nærheten av slike anlegg. Det behøver ikke bare å være droner, det kan også være andre ting. Så får det være opp til politi og PST om det er noe som skal følges opp.

Samtidig må vi huske på at det bor mange russiske personer i Norge og har gjort det også før krigen i Ukraina brøt ut. I den nye hverdagen må vi ikke begynne å mistenkeliggjøre folk som lever helt vanlige liv rundt i Norge, som er en del av samfunnet vårt og er noen sin nabo eller kameratene til barna på skolen.

Vi skal være inkluderende og vi skal være medmennesker. Men vi skal ikke være og er ikke naive. Vi må være årvåkne for mistenkelig aktivitet og ha en tydelig linje mot Russland. Det er viktig for regjeringen at vi avdekker og slår ned på ulovlig aktivitet i Norge. Russiske borgere som har uærlige hensikter skal vite at de har en stor risiko for å bli oppdaget.

Det har kommet inn mange tips til PST om droner etter at de gikk ut og etterlyste det. PST er i tett kontakt med politidistriktene. Det er naturlig at lokalt politi gjør de innledende etterforskningsskrittene. Dersom mistankegrunnlaget styrkes i retning ulovlig etterretning, er det mer naturlig at PST tar over.   

Avslutningsvis vil jeg si at jeg forstår at folk kan kjenne på uro nå som det skjer mye rundt oss. Det er derfor viktig for meg og regjeringen å si tydelig at det er mange flinke folk på jobb til enhver tid for å skape trygghet. Selv om det dukker opp mange urovekkende hendelser, har vi et godt overblikk.  

Takk. Da kan vi gå over til spørsmål fra media.