Justis- og beredskapsminister Mehls innlegg under stortingsbehandlingen av hennes egen redegjørelse om 25. juni-rapporten

(sjekkes mot framføring)

President,

Terroren for snart to år siden som vi diskuterer i dag, har påvirket mange i Norge. Det er mange som fortsatt kjenner på uro, fortvilelse og utrygghet.

Det var et angrep som skjedde under årets største feiring av mangfold, kjærlighet og et samfunn for alle.

Angrepet er fortsatt under etterforskning og blir behandlet i rettsapparatet, men det er ingen tvil om at det rokket ved viktige verdier i det norske samfunnet.

Regjeringen og jeg tar oppfølgingen av det brutale angrepet 25. juni på det aller største alvor, og det har vi gjort siden den natten da vi først ble varslet om det som hadde skjedd.

Det har vært viktig for oss å møte angrepet med tiltak, att vi lærer og at vi gjør tiltak som gjør at vi kan forbedre oss.

President, det ble raskt satt i gang en evaluering av politiet og PSTs håndtering av saken. Da evalueringsrapporten kom, ba jeg om at Politidirektoratet og PST umiddelbart utarbeidet oppfølgingsplaner, med frister for gjennomføring og rapportering.

Innenfor justissektoren har vi gjort flere grep for å styrke våre virksomheter. Regjeringens dialog med berørte er også del av arbeidet.

Å forebygge og avverge terror er krevende oppgaver. Jeg merker meg at komiteen oppfatter styrkingen av PST som positiv. Som samfunn har vi høye forventninger til PST og hvordan de løser  oppgavene sine. Og samtidig må vi anerkjenne hvor krevende deres mandat er. I et åpent demokrati vil det alltid finnes risiko, men PSTs virksomhet og arbeid handler om å redusere denne risikoen mest mulig.

I mitt brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen 19. april redegjorde jeg for hvordan vi følger opp evalueringsutvalgets anbefalinger.

Jeg vil særlig trekke frem at det er igangsatt flere tiltak for å bidra til at samhandlingen mellom PST og E-tjenesten skal være tett og preget av tillit. Her har tjenestene satt i gang viktige tiltak, og Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har også god dialog i den oppfølgingen.

PSTs arbeid med åpenhet og kommunikasjon med befolkningen om trusselbildet, er også svært viktig, og noe vi lærte også knyttet til denne hendelsen. PST har for eksempel utarbeidet trusselvurderinger om folkesamlinger og større arrangementer i 2024, samt om Pride-arrangementer. De er tilgjengelige for alle, på tjenestens nettsider. Og hensikten er å gi informasjon til publikum, og ikke minst beslutningsstøtte til politiet eller andre arrangører som vurderer sikkerhetstiltak.

President, nylig hadde vi også en egen trygghetskonferanse for Pride-arrangører fra hele landet, basert på et veldig godt innspill fra Oslo Pride og de skeive organisasjonene. Jeg er glad for den dagen. Det var en fin dag og jeg opplever at konferansen ble godt mottatt. Og det har også vært en del av det å forsterke dialogen mellom politiet og PST og trusselutsatte grupper.

President,

For å møte den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i trusselbildet, er det nødvendig å gi politiet og PST hensiktsmessige rammebetingelser for å løse deres samfunnsoppdrag. Og i og med at vi har lagt fram revidert nasjonalbudsjett i dag, vil jeg også nevne at vi foreslår  å øke bevilgningen til politiet og PST for 2024 med til sammen 1,9 milliarder kroner i revidert.

Oppfølging av berørte etter  alvorlige hendelser, slik den vi  snakker om i dag, er svært viktig. Regjeringen har også i forbindelse med RNB imøtekommet komiteens forslag om oppfølgingsforskning, og foreslår å støtte et prosjektforslag fra Støttegruppa 25. juni og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress om en studie om sammenhenger mellom samfunnsrespons, konsekvenser og samfunnssikkerhet over tid, etter terror. Og jeg vil også rette en takk til Støttegruppa 25. juni for å ha løftet fram dette i sin dialog med meg.

President,

Det har det siste året blitt vedtatt viktige lovendringer som skal sette PST og politiet bedre i stand til å håndtere et endra trusselbilde. Det vil sette PST bedre i stand til å forbygge terror, og i tillegg kommer styrkingen av PST som organ.

President,

Avslutningsvis så vil jeg takke komiteen for deres grundige behandling av denne saken, som har gjort dypt inntrykk på alle i dette rommet og mange flere. Behandlingen har vært viktig for å belyse forskjellige sider av saken. Jeg satt også pris på høringsrundene. I tillegg til at den konkrete etterforskningen politi og påtalemyndighet utfører selvfølgelig er svært viktig for å få enda flere svar i en sak der det dessverre er ubesvarte spørsmål fremdeles.

Takk.