Statsråd Mehls innlegg på overleveringen av utredningen om identitetsskjerming i politiet og kriminalomsorgen

(Sjekkes mot framføring)

Tusen takk utvalgsleder, til hele utvalget og sekretariatet, både for jobben dere har gjort og for presentasjonen nå.

Jeg er veldig glad for at vi har hatt dere, og at vi nå har kommet til mål, at dere er ferdige med arbeidet, at vi har fått et nytt grunnlag for å se videre på denne saken.

Nå er jo neste steg at vi skal ta denne rapporten og gå grundig gjennom den og se på den i departementet.

Jeg vil si litt om bakgrunnen for at dette kom i stand, og så vil jeg understreke at jeg kjenner ikke innholdet i det dere har lagt frem, utover det du har sagt akkurat nå.

Men bakgrunnen var jo at politiet og ansatte i politiet har vært tydelige på at de selv og deres familier opplever vold og trusler gjennom jobben i politiet, eller som en følge av jobben i politiet.

Og det er jo en utfordring regjeringen mener er viktig å ta på alvor. Og samtidig er det jo viktig at vi ser det spørsmålet opp mot andre viktige prinsipper i rettsstaten vår, som jeg opplever at du var inne på i presentasjonen din.

Vi mente at vi trengte et utvalg som kunne se på om det er grunn til å ha bedre mulighet for å skjerme identiteten til ansatte, både i politiet og kriminalomsorgen, for så vidt, i lys av den samfunns- og trusselutviklingen vi har hatt.

Og uansett hva som blir resultatet her, så vil det jo være førende for regjeringens arbeid framover, det at vi skal klare å sikre at de som går på jobb for politiet og kriminalomsorgen skal føle seg trygge på det viktige oppdraget de utøver, som jo er å sikre alle andres sin trygghet. Og at regjeringens syn er jo at hvis den uroen får bli for stor, eller hvis de truslene får bli for sterke, så risikerer vi at det truer hele politiets gjennomføring av samfunnsoppdraget.

Men så er det vanskelig å finne en løsning for dette som balanserer hensynet til trygghet for personell opp mot de tingene du har pekt på her.

Åpenhet, offentlig myndighetsutstøvelse er det også viktig at vi har åpenhet om, som et viktig rettsstatsprinsipp. Det trenger vi for at vi skal klare å opprettholde tilliten til myndighetene, at vi skal gjøre det mulig for allmennheten å ha kontroll, og det er jo et helt grunnleggende viktig prinsipp når det gjelder politiet også, fordi det er samfunnets sivile maktapparat.

Og så er det også menneskerettslige skranker for å skjerme identitetene ansatte i politiet og kriminalomsorgen, som vi må forholde oss til.

Det er mange forventninger knytta til det dere har levert her nå, og det kan hende at det også blir diskusjon i etterkant.

Men på vegne av regjeringen og departementet vil jeg i hvert fall si at vi skal ta både dette på alvor og de innspillene som måtte komme i etterkant på alvor.

Også håper jeg at dette er et godt grunnlag for at vi kan ta gode beslutninger når vi kommer så langt.

Takk.