Justisminister Mehls innlegg på overrekkelsen av rapporten fra NSM-utvalget

Først, tusen takk til Gjedrem og utvalget for en veldig grundig framstilling. Jeg vil anta at rapporten er like grundig. Jeg er glad for at vi har den ganske kort tid, egentlig, etter at saken kom fram.

Det som har skjedd i NSM er alvorlig. Det har vært viktig for Justisdepartementet, meg selv og hele regjeringen at vi tok det på største alvor fra den dagen vi avdekket dette lånet i november 2023.

Jeg var i Stortinget og redegjorde for saken 16. januar i år, og vi satte i gang tiltak umiddelbart for å rydde opp i dette.

Ett av de tiltakene var jo nettopp å få satt ned til et eksternt utvalg, som skulle gå gjennom saken i sin fulle bredde, avgrensa til det som kom fram i kjølvannet av lånet; ikke hele NSM. Vi har nå denne rapporten, og det er bra.

I dag kommer jeg til å oversende rapporten til Stortinget. Jeg vil også komme til Stortinget for å redegjøre for saken, når de finner det formålstjenlig.

Det er viktig for regjeringen at vi har åpenhet rundt denne saken. Det har det vært fra første dag, og det har vært viktig for oss å være tydelige på at vi må få alle fakta fram. Derfor ønsker vi også at Stortinget blir involvert i det videre arbeidet, så fort det lar seg gjøre. Rapporten er et veldig viktig bidrag for at vi skal få klarhet i saken.

Det er mange ting i dette sakskomplekset som ikke har vært klart for Justisdepartementet heller, og jeg er glad for at vi har fått en systematisk gjennomgang, som også er viktig for å bidra til å skape ro rundt NSM's virksomhet og det viktige arbeidet faglig de gjør for å trygge landet vårt.

Så har det også vært viktig for meg fra første dag å være tydelig på at vi må finne ut hva vi kunne gjort annerledes i Justis- og beredskapsdepartementet, og eventuelt andre departementer, selv om dette er snakk om en ulovlig låneavtale mellom NSM og en privat utleier i utgangspunktet. Og jeg, ut fra presentasjonen, setter også pris på at det er noe utvalget har tatt for seg å komme med tilrådninger om.

Så vil jeg bare si et par ting om hva som har skjedd i NSM siden denne saken kom på bordet. Justisdepartementets klare oppfatning er at NSM leverer godt på det samfunnsoppdraget de har. Det er viktig for oss at de skal fortsette å ivareta sikkerhetsarbeidet sitt på en god måte, slik at vi ivaretar våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Derfor fikk vi også på plass en ny, midlertidig direktør i NSM, som allerede er i gang med flere tiltak.

Jeg forventer også at rapporten, i tillegg til at Justisdepartementet og andre den er relevant for, blir lest grundig av NSM selv. Jeg legger også til grunn at anbefalingene herfra blir tatt med i det videre arbeidet i etaten, slik som det også vil bli i Justis- og beredskapsdepartementet.

Så må jeg vente litt med å uttale meg konkret om innholdet og de tilrådningene som kommer fram. Jeg ser fram til å sette meg inn i rapporten og de vurderingene og anbefalingene som er gjort. Jeg presiserer at innholdet i rapporten ikke har vært kjent for meg eller Justisdepartementet før akkurat nå. Så det må vi komme tilbake til.

Så skal vi se hvilke tiltak som skal følges opp av NSM, hvilke som skal følges opp av mitt departement, eller av eventuelt andre departement.

Takk.