Kamp mot fattigdom gjennom likestilling

Å gi kvinner og jenter like rettigheter og muligheter til å delta i alle deler av samfunnslivet er et sentralt mål i norsk utenrikspolitikk. I Davos i dag diskuterte statsminister Erna Solberg hvordan likestilling også kan bidra i kampen mot fattigdom.

Tema for møtet i Davos var nettopp hvordan likestilling kan bidra til vekst og utvikling og styrke fattigdomsbekjempelsen. Kvinner og jenter er halvparten av verdens befolkning og deres ressurser og fulle deltakelse i samfunnslivet er en avgjørende forutsetning for bærekraftig økonomisk vekst, fred og demokratiske samfunn.

- Likestilling er avgjørende for å oppnå tusenårsmålene og sikre bærekraftig utvikling.

Derfor arbeider Norge i forhandlingene om de nye bærekraftmålene etter 2015 for et eget likestillingsmål og for at kjønnsperspektivet skal inngå i de andre målene, sier statsminister Erna Solberg.

Med utgangspunkt i Sikkerhetsrådsresolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet, arbeider Regjeringen for å styrke kvinners deltakelse og rettigheter i freds- og sikkerhetspolitikken. - Den nye handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet (2015-2018) som lanseres i februar, viser tydelig regjeringens engasjement og prioriteringer på feltet, påpeker Solberg.

Den røde tråden er anerkjennelsen av at kvinner er aktører i fredsbevarende operasjoner og fredsbyggende virksomhet, ikke bare ofre i konflikt.  Å bedre kvinners økonomiske rolle i post-konflikt situasjoner er et viktig innsatsområde.

Stortingsmelding nr.10 (2014-2015) om menneskerettigheter som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken legger vekt på Norges rolle som internasjonal pådriver for likestilling og kvinners rettigheter.

- Norge stiller seg svært positive til at G7-landene under Angela Merkels ledelse har satt kvinners økonomiske posisjon på dagsordenen. Kvinners entreprenørskap og opplæring for inntektsgivende arbeid går rett inn i regjeringens satsning på å fjerne barrierer for kvinners bidrag til økonomisk vekst, sier statsministeren.

Den globale likestillingskampen
Det er 20 år siden FN vedtok Beijingplattformen for likestilling, et dokument som har satt ambisiøse mål og høye standarder for kvinners rettigheter i alle FNs medlemsland. Det er også 15 år siden sikkerhetsrådet vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet som var et gjennombrudd i forståelsen av at konflikt rammer kvinner og menn ulikt og at kvinners behov og kvinners deltakelse er et sikkerhetspolitisk anliggende.

Regjeringen vil fortsette med å styrke kvinners rettigheter og likestilling i sin internasjonale innsats for økt demokratisering, bedre styresett og økonomisk vekst.

 

 

Til toppen