Kjerkol ber Helse Midt-Norge samle IKT-ressursene

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF gitt et oppdrag som skal bidra til at innføringen av Helseplattformen bedre kan lykkes. Et av kravene er at organiseringen av det videre arbeidet med innføringen av Helseplattformen skal gi bedre samordning mellom aktørene.

Det innebærer blant annet at Helse Midt-Norge skal utrede og vurdere en samling av ressursene i Helseplattformen AS og Helse Midt-Norges heleide IKT-tjenesteleverandør, Hemit HF, for å styrke kapasitet og kompetanse. Formålet er å sikre best mulig ressursutnyttelse i det pågående arbeidet med feilretting og forbedringer.

– Jeg er bekymret for situasjonen knyttet til innføringen av Helseplattformen, særlig ved St. Olavs hospital. Slik situasjonen er nå, brukes ikke de samlede ressursene i regionen godt nok i arbeidet med Helseplattformen. Det er uheldig og har uønskede konsekvenser for helseforetak og kommuner i Midt-Norge, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det er åpenbart at belastningen på de ansatte ved St. Olavs hospital og Helseplattformen AS har vært meget høy over lang tid. Det har vært en betydelig innsats i en krevende periode. Og vi er helt avhengige av deres innsats også framover, sier Kjerkol.

I foretaksmøtet understreket Kjerkol at kravet til forsvarlige journalsystemer er fastsatt i Lov om spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å tilby forsvarlige helsetjenester. Det skal tilrettelegges for at personell som utfører tjenestene er i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

– Det er ikke noe reelt alternativ å skrote Helseplattformen. Det å få på plass et alternativt system vil ta mange år og koste milliarder av kroner. Det er milliarder av kroner som jeg ikke har tilgjengelig, og ikke er villig til å ta fra pasientene. Risiko knyttet til pasientsikkerhet ville også vært høy dersom det ble satt i gang nye anskaffelsesprosesser nå. Diskusjoner om andre systemer blir hypotetiske og lite konstruktive. Det vil være uansvarlig på alle måter. Nå handler det om å finne realistiske løsninger og tydeliggjøre roller og ansvar, sier Kjerkol.