Kjerkol mottok abortutvalgets utredning

Abortutvalget overleverte torsdag utredningen «Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Utvalget har vært ledet av Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Takk til utvalget for et solid stykke arbeid, og for en historisk rapport som vi ønsker at skal ha stor betydning for kvinner i Norge, sa Kjerkol da hun mottok rapporten.

Abortutvalget er et uavhengig utvalg som ble satt ned av regjeringen 17. juni 2022. Mandatet har vært å se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

– Utvalget har innhentet og sammenfattet viktig kunnskap om abortnemndenes praksis og kvinners erfaringer med nemnd. Utvalget har også hentet inn kunnskap om veiledning og informasjon til kvinner i forbindelse med abort og om praksis i andre nordiske land, påpeker Kjerkol.

Behandling i nemnd

Årlig gjennomføres rundt 12.000 svangerskapsavbrudd i Norge. Tall fra Abortregisteret viser at de fleste aborter blir utført før niende svangerskapsuke (84,1 prosent). De fleste aborter gjennomføres dermed før kvinnen vet noe om fosteret. Av alle utførte svangerskapsavbrudd i 2022 var 11 377 (95,1 prosent) selvbestemte.

De aller fleste søknader om abort blir innvilget. I 2022 mottok abortnemndene mottok 660 søknader om abort etter uke 12. Av disse fikk ni kvinner avslag.

Abortutvalget har gjort egne undersøkelser av abortnemndenes praksis. De viser at mange kvinner som har vært i nemnd, har opplevd prosessen som unødvendig, skremmende og ydmykende.

– Også i tjenestene er det mangler. Selv om vi har bestemmelser om informasjon til kvinner som vurderer abort, oppleves oppgave- og ansvarsfordelingen i helsetjenesten uklar. Hvilken informasjon og veiledning kvinnene får, er varierende. Og oppfølgingen i etterkant for dem som har behov for det, er i mange tilfeller fraværende. Dette vil vi gjøre noe med. Kvinner skal ha tilgang på trygg og god informasjon. Kvinner skal ha god veiledning og støtte fra helsetjenesten, fastslår Kjerkol.

Hele abortutvalget på en scene sammen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Leder av abortutvalget, Kari Sønderland (i midten til venstre), og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter fremleggelsen av abortutvalgets NOU. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Høring

Utredningen er offentliggjort og publisert i serien Norges offentlige utredninger (NOU). Den skal nå ut på høring med frist 22. mars.

– Vi må tenke klokt og godt om hvordan vi sikrer kvinners rettigheter fremover. Utvalget har gjort mange vanskelige avveininger, og nå må vi som samfunn ta diskusjonen om hvordan abortlovgivningen skal være i vår tid. Jeg håper mange setter seg inn i anbefalingene og benytter seg av muligheten til å si sin mening. Alle kan gi innspill, oppfordrer Kjerkol.

Nett-tv Abortutvalet legg fram sin rapport

Se sendingen her

Se sendingen her

Du kan se opptak av fremleggelsen av abortutvalgets NOU i vinduet ovenfor.