Klargjøring av PSTs hjemmel for kontroll av reisende

Regjeringen foreslår endringer i utlendingsloven for å sikre at PST, for å kunne forebygge terror, har hjemmel til å kunne kontrollere aktuelle personer som reiser inn og ut av Norge.

Bakgrunnen for forslaget er at EOS-utvalget i en særskilt melding til Stortinget har rettet kritikk mot at PST har innhentet passasjeropplysninger om norske borgeres utenlandsreiser.

– Regjeringen tar EOS-utvalgets melding på største alvor. For å sikre at hjemlene for å innhente passasjeropplysninger er klare nok, foreslår vi nå å tydeliggjøre disse slik at det ikke skal være noe tvil om at PST har hjemmel til å innhente passasjeropplysninger og på denne måten kunne forebygge terror, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Etter utlendingsloven og utlendingsforskriften, skal flyselskapene etter anmodning fra politiet, herunder PST, utlevere passasjerlister. Det har vært lagt til grunn at dette omfatter innhenting av passasjerlister også for norske borgere. Med bakgrunn i EOS-utvalgets konklusjoner er det likevel behov for at regelverket tydeliggjøres på dette punktet.

Endringene er presiseringer av gjeldende rett, og har derfor ikke vært på høring.

Prop. 39 L (2019–2020) Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)