Klima- og skogsatsingen må dekke en del av flyktningutgiftene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det kommer langt flere asylsøkere til Norge neste år enn tidligere anslått. Dette gir en kraftig økning i utgiftene i statsbudsjettet knyttet til mottak av flyktninger. Regjeringen vil omprioritere bruken av midler til å dekke disse utgiftene. Regjeringen omprioriterer totalt 4,2 milliarder kroner på bistandsbudsjettet, og 378 millioner kroner hentes fra den delen som omfatter klima- og skogsatsingen.

- Dette er mennesker som er på flukt fra krig og som har rett til å få sin asylsøknad behandlet i Norge. Her må vi alle bidra. Dette gjør vi på en måte som ikke rammer de resultatbaserte avtalene vi har med samarbeidslandene våre. Derfor er det viktig for meg å understreke at de norske løftene, som er gitt til skogland om betaling for reduserte klimagassutslipp fra skog, vil innfris også i 2016 dersom de leverer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

For å opprettholde nivået på betaling for utslippsreduksjoner etter budsjettreduksjonen, må klima- og skogsatsingen nedprioritere noen aktiviteter i 2016. Det er ennå for tidlig å peke ut endringer på enkeltutbetalinger, men reduksjonen i bevilgningen vil påvirke nivået på utbetalinger til noen av våre multilaterale partnerskap, støtten til sivilsamfunnet og til forskning og kunnskapsutvikling i 2016.

Klima- og skogsatsingens mål er å bidra til reduserte utslipp av klimagasser gjennom å bevare regnskogen. Betaling for reduserte utslipp av klimagasser fra regnskog er fortsatt satsingens høyeste prioritering. Dette innebærer at Norge betaler skogland som kan vise at klimagassutslippene fra skog faktisk har gått ned.

Også etter reduksjonen vil Norge være verdensledende når det gjelder finansiering av utslippsreduksjoner fra tropisk skog i utviklingsland. Den totale bevilgningen til klima- og skogsatsingen blir, etter inndekning til asylankomster, på 2,6 milliarder kroner.