Kommunalnytt nr. 5 2016

Nyhetsbrev | Dato: 22.06.2016

Endringer i inndelingslova og kommuneloven trer i kraft fra 1. juli 2016

Stortinget vedtok endringer i inndelingslova og kommuneloven den 13. juni 2016. Lovendringene er sanksjonert i statsråd, der det samtidig er vedtatt at endringene trer i kraft fra 1. juli 2016.

Månedens eksempel: Bærum kommune

Bærum kommune mottok i juni KMDs innovasjonspris for sitt systematiske og langsiktige arbeid med innovasjon, blant annet i hjemmetjenesten og i Bærumsskolen. Bergen og Sarpsborg fikk diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

Kommuneproposisjonen 2017 og revidert nasjonalbudsjett 2016

Kommuneproposisjonen 2017 og revidert nasjonalbudsjett 2016 ble behandlet i Stortinget 15. og 17. juni.

Arbeidsgruppe – like konkurransevilkår

Regjeringen har satt ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet. Disse aktørene konkurrerer stadig oftere i samme marked og regjeringen er opptatt av konkurransevilkårene skal være like. Dette er også noe Produktivitetskommisjonen og Eftas overvåkningsorgan ESA har påpekt.

Vi minner om høringen av forslaget til ny kommunelov

I forrige Kommunalnytt gjorde vi oppmerksom på at kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov (NOU 2016: 4) er på høring. Departementet håper på mange høringsuttalelser, og benytter anledningen til å oppfordre kommuner, fylkeskommuner og andre om å sende inn høringsuttalelser! Høringsfristen er 6. oktober 2016.