Ekspertgrupper skal gi bedre krisehåndtering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan vi kan sikre oss enda bedre analyser og statistikk.

– Når en krise inntreffer, er det helt avgjørende at vi har et system som gjør det mulig å reagere mest mulig effektivt. Vi må raskt få frem kunnskap både om årsaker til krisen og følgene av den, for å kunne ta gode avgjørelser. Regjeringen styrker derfor arbeidet med et bedre kunnskapssystem sånn at vi kan håndtere fremtidige kriser raskt og god, sier statssekretær Oddmund Løkensgaard Hoel i Kunnskapsdepartementet.

To ekspertgrupper


Som en del av dette arbeidet, er det satt ned to ekspertgrupper under ledelse av Simen Markussen, seniorforsker på Frischsenteret, og Mari Rege, økonomiprofessor på Universitetet i Stavanger.

Gruppen til Markussen skal se på effektiv og sikker infrastruktur for deling og bruk av relevant statistikk og data i kriser. Gruppen til Rege skal vurdere juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data og bruk av randomiserte forsøk i kriser. Ekspertgruppene skal avlegge kortfattede rapporter med klare tilrådninger innen 30. juni 2022.

– Gruppene har medlemmer med ekspertise innenfor en rekke felter som vil være viktige under fremtidige kriser. Deres innspill og forslag til hvordan vi kan få et bedre kunnskapssystem for håndtering av kriser vil bli en del av regjeringens videre arbeid, sier Hoel.

Forslag til endringene i kunnskapssystemet vil komme i den nye langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Planen skal legges frem høsten 2022.  

Medlemmer i Rege-gruppen:

- Mari Rege, professor i økonomi, Universitetet i Stavanger, leder

- Inger Lise Neraas, seniorrådgiver og fagansvarlig jurist helsedata, Direktoratet for e-helse

- Elisabeth Njøs Hatle, seniorrådgiver, Juridisk avdeling, Arbeids- og velferdsdirektoratet

- Elisabeth Staksrud, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 

- Jens Andresen Osberg, seniorrådgiver, Nasjonalt ressurssenter for deling av data, Digitaliseringsdirektoratet

- Kjetil Telle, fungerende områdedirektør for helsetjenester, Folkehelseinstituttet

- Elisabeth Vigerust, spesialrådgiver, Helserettsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

- Håvard Kjærstad, advokat, Innovasjon Norge

Mandat

Medlemmer i Markussen-gruppen

- Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret, leder

- Klara Lundgren, seniorrådgiver, informasjonssikkerhetsleder helsedata, Direktoratet for e-helse

- Gøran Berntsen, IT-avdelingen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

- Rune Gløersen, seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå

- Elisabeth Hagen, seniorrådgiver helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet

- Bjørn Langfors, Brukeropplevelse og datadeling, Digitaliseringsdirektoratet

- Julie Stuestøl, Kunnskapsbanken.no, Direktoratet for sikkerhet og beredskap

- Geir Kristian Hansen, Strategisk IKT og digitalisering og Jens Riis, Digitale fellestjenester, KS, (deler på oppgaven)

- Espen Michaelsen, seniorrådgiver, stab for strategi og analyse, Kriminalomsorgsdirektoratet

- Tore Helland, seniorrådgiver, Brønnøysundregistrene

Mandat