Et tettere samarbeid med EU legger grunnlaget for grønne, norske arbeidsplasser

Viktigheten av et tett europeisk samarbeid er blitt svært synlig gjennom de siste månedene. Den grufulle invasjonen av Ukraina har vist hvor nært knyttet de europeiske landene er. Vi må stå sammen både i medgangstider og i krisetider. Det er den eneste veien fremover. Dagens internasjonale merkedag, Europadagen, er en symbolsk anledning til å ta seg tid til å verdsette de tette båndene på tvers av landegrenser i Europa. Og samtidig løfte blikket og se mulighetene som ligger ved å styrke samarbeidet ytterligere. 

EØS-avtalen er viktig for norsk næringsliv, norske arbeidsplasser og norsk verdiskaping. EU er norske bedrifters viktigste partner for handel med varer og tjenester. I 2021 gikk 60 prosent av vår totale vareeksport til EU. Verdien på vareeksporten til EU var 823 milliarder kroner i 2021. Men potensialet for videre vekst og samarbeid er stort. Det skal vi bygge videre på nå. Denne regjeringen vil bruke handlingsrommet i EØS-avtalen til å styrke den norske modellen og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår.

Et styrket samarbeid med EU, europeiske forskningsmiljøer og selskaper vil spille en viktig rolle for å nå målene vi har satt oss. Regjeringen har skyhøye ambisjoner for årene fremover. Vi skal kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. Vi skal øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent, også det innen 2030. Og vi skal skape nye jobber og ny aktivitet i hele landet. Vi har dårlig tid, og vi må få opp farta. Det er hårete mål vi har satt oss, men det betyr også store muligheter for norske bedrifter.

Både EU og den norske regjeringen har satt utvikling av grønn industri høyt på dagsorden. Før sommeren skal regjeringen legge frem et veikart for hvordan vi skal utvikle store, grønne industriprosjekter i Norge. Vi jobber også med en egen batteristrategi. Norge kan bli en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle en komplett europeisk, verdikjede for batterier. Mange spennende prosjekter er allerede på gang og utviklingen går raskt.

Gjennom EØS-avtalen er EU allerede en svært viktig samarbeidspartner på en rekke felt. Handel, forskning, klima, energi og industriell utvikling, for å nevne noen. Men det vil være til stor fordel for norsk næringsliv å både styrke og utvide samarbeidet med EU. Ikke minst innen grønne industriprosjekter. I Hurdalsplattformen har vi slått fast at vi ikke bare vil videreføre Norges klimasamarbeid med EU, men også videreutvikle samarbeidet til å inkludere et strategisk industripartnerskap.

Det innebærer å etablere en strukturert og regelmessig dialog på politisk nivå om forsterket samarbeid innenfor områder hvor våre og EUs interesser møtes. Industripartnerskapet bør forsterke de positive effektene av vår deltagelse i EØS, og supplere eksisterende samarbeid med EU, som energidialogen og klimaavtalen. Fra norsk side er det allerede signalisert at vi ønsker tettere og mer jevnlig kontakt tilknyttet fokusområdene i grønt industriløft: hydrogen, havvind, karbonfangst og -lagring, prosessindustri, batterier, skogsbruk og grønn skipsfart.

Dersom norske næringspolitiske satsinger rettes inn mot områder hvor våre forutsetninger er best og behovet på europeisk side er størst, vil det gi økte eksportmuligheter, større klimagevinster og styrket politisk slagkraft. En vinn-vinn-vinn-situasjon, med andre ord. En forsterket politisk dialog med EU om dette kan også gi bedre rammebetingelser, styrke EUs bevissthet om norske bidrag og øke vår kapasitet til å håndtere utfordringer norsk næringsliv kan møte.

Norge trenger EU. Men EU trenger sannelig oss også. Rike naturressurser, høy kompetanse, stor omstillingskraft. Norge har mye å tilby. Det skal vi utnytte i enda større grad. Om bare to dager reiser jeg til Brüssel for å ha møter med kommissær Thierry Breton som har ansvar for industri og det indre marked, og Europakommisjonens visepresident Maros Sefcovic. Tettere samarbeid står på agendaen. Det vil EU tjene på. Og det vil vi tjene på. Ved å styrke det europeiske samarbeidet vil det åpne seg en rekke nye muligheter for norske bedrifter.