Patenter er et springbrett til økt, norsk eksport

Innen en rekke felt utvikler norske bedrifter teknologi og design i verdensklasse. Flere av bedriftene som er spydspisser på sine felt, har jeg møtt når jeg har reist rundt i landet de siste seks månedene. Og det jeg har sett og hørt har imponert meg stort. Ved å satse på innovasjon klarer norske bedrifter fra nord til sør, øst til vest, å hevde seg i knalltøff internasjonal konkurranse. Men vi har enda mer å vinne. Ved å sikre sine industrielle rettigheter; som både inkluderer egenutviklet teknologi, design og varemerker, kan norske bedrifter styrke sin globale konkurransekraft.

Viktigheten av dette blir satt på dagsorden i dag 26. april, på den internasjonale merkedagen for immaterialrettigheter, World IP Day. Å sikre sine patenter og andre industrielle rettigheter som varemerke og design blir viktigere når man vil ut i internasjonale markeder. Her er det mye å tjene på å ligge i forkant. Bedriftene bør sikre sine rettigheter før man satser utenfor landet – venter man for lenge kan det være for sent. Konsekvensen kan være kopiering og tap av både eksport- og forretningsmuligheter. Derfor spiller patenter og andre immaterial-rettigheter en viktig rolle i arbeidet med å øke norsk eksport.

Denne regjeringen har satt eksportarbeidet høyt på agendaen. I mars lanserte jeg storsatsingen «Hele Norge eksporterer». Kort fortalt skal vi i fellesskap – myndighetene, virkemiddelapparatet, partene i arbeidslivet og ikke minst næringslivet selv – jobbe sammen for å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Samtidig skal vi kutte klimagassutslippene i Norge med 55 prosent innen 2030. Med andre ord må vi se utvikling av grønne løsninger og økt norsk eksport i sammenheng.

Vi skal nå igangsette fem til ti større eksportsatsinger. Den første satsingen er havvind. Med et havområde som er fem ganger så stort som landarealet vårt, har vi et unikt utgangspunkt for å utvikle havvind i Norge. Den andre storsatsingen er også tett knyttet til havet og vår lange historie som sjøfolk. Vi vil utvikle mer og grønnere maritim eksport. Her har vi allerede en verdensledende posisjon. Det skal vi bygge videre på. For å identifisere de neste store eksportsatsingene oppretter vi Nasjonalt Eksportråd. Her vil det skje mange spennende ting fremover.

Men for å lykkes med å øke norsk eksport, spiller sikring av norske bedrifters industrielle rettigheter en helt sentral rolle. Ved å søke patenter kan norske bedrifter styrke sin globale konkurransekraft og legge grunnlaget for utvikling av nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og eksport.

Både Patentstyret og resten av virkemiddelapparatet kan hjelpe bedriftene på veien. Patenstyret kan bidra med veiledning, kompetanse og informasjon. Trenger bedriftene rådgivning kan blant annet Innovasjon Norge bistå. I Norge er det Patentstyret som mottar søknader om industrielle rettigheter, behandler og innvilger søknadene og fører register over gjeldende rettigheter, med gratis søkbarhet på nett, slik at det er lett å holde seg oppdatert. Jeg vil oppfordre alle bedrifter til å benytte seg av dette informasjons- og veiledningstilbudet. Søk råd og be om hjelp på veien fra idé og ut på verdensmarkedet. På den måten kan enda flere lykkes!

Innovasjon er springbrettet til å øke norsk eksport og utvikle grønne løsninger for fremtiden. Å sikre sin nye teknologi med patenter, er derfor også en indikator på innovasjonsevne. Det ligger store muligheter for norske bedrifter i det å satse på innovasjon, digitalisering og grønn teknologi. Men da må vi sikre oss at gevinsten av innsatsen faktisk tilkommer bedriftene og Norge. Her spiller patenter en viktig rolle.