Kunstig intelligens kan øke Forsvarets operative evnen

Regjeringen har vedtatt en strategi som handler om hvordan forsvarssektoren skal utnytte kunstig intelligens for å fremme Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål. – Kunstig intelligens har et stort potensial for økt effektivitet og økt operativ evne i Forsvaret. Forsvarssektoren skal utvikle og ta i bruk kunstig intelligens på en ansvarlig måte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Utviklingen av kunstig intelligens (KI) skjer raskt. Når KI blir brukt riktig, kan den utføre oppgaver bedre og raskere enn mennesker og redusere eller fjerne feilmarginer. Oppgaver vi kan få maskiner til å overta kan frigi personell som kan brukes på andre områder for å styrke den operative evnen til Forsvaret.

– I dag er informasjonsmengden vi har som grunnlag for beslutningsstøtte så overveldende at det er vanskelig å utnytte den til det fulle. KI kan brukes til å sammenstille og analysere informasjon for å gi oss en bedre situasjonsforståelse og et bedre grunnlag for beslutninger, sier forsvarsministeren.

Gram besøker landsrådet for Heimevernet på Dombås.
Gram besøker landsrådet for Heimevernet på Dombås. Foto: DSS

Økende innføringstakt

Kunstig intelligens er en teknologi som kan ha en svært stor innvirkning på hvordan militære organisasjoner løser sine oppgaver. Målsettingene våre er å identifisere behov og muligheter for bruk av KI i forsvarssektoren. Vi skal prioritere bruk av KI der det gir størst operativ effekt, der implementeringen krever lite tilpasning på kort sikt og tiltak som har stort potensiale på lang sikt. Både nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil være avgjørende for at forsvarssektoren skal lykkes med å ta i bruk KI. Sektoren skal derfor bli svært gode innen utvalgte bruksområder slik at den blir en attraktiv samarbeidspartner, internasjonalt og nasjonalt.

– Innføringstakten av KI er økende både hos våre nærmeste allierte og hos våre potensielle motstandere. De nasjoner som lykkes med å utnytte potensialet kan få et konkurransefortrinn gjennom økt evne og effektivitet. Det er derfor strategisk viktig at også vår forsvarssektor klarer å utnytte kunstig intelligens, sier forsvarsministeren.

Implementering av kunstig intelligens i forsvarssektoren vil måtte gjøres gradvis, men krever også en løpende operasjonell innovasjon og organisatorisk tilpasning. Et kompetanseløft vil være nødvendig for å lykkes med å gjøre forsvarssektoren klar, men det er også nødvendig å styrke kulturen for kontinuerlig forbedring.

Selv om kunstig intelligens kan føre til betydelige fordeler både for militære og sivile sektorer, innebærer det også en rekke utfordringer knyttet til folkeretten og etiske, humanitære og militære hensyn. Utvikling og bruk av KI må være i samsvar med gjeldende internasjonal humanitær rett. Derfor er det også utarbeidet prinsipper som forsvarssektoren forplikter seg til å etterleve slik at sektorens utvikling og bruk av KI skjer på en ansvarlig måte. Disse prinsippene er basert på NATOs prinsipper som legger grunnlag for samarbeid og interoperabilitet med våre allierte.

Et bedre forsvar

Tilgang på gode, standardiserte og representative data er en grunnleggende forutsetning for utviklingen av kunstig intelligens. Sett i lys av dette vil forsvarssektoren etablere en strategi eller policy for data som skal definere og identifisere hvordan data kan understøtte utviklingen av blant annet kunstig intelligens i sektoren.

Kunstig intelligens kan ha en stor innvirkning på områder som forebyggende sikkerhet, situasjonsforståelse, etterretning og forbedring av våpensystemer. Det vil gjøre vårt eget forsvar bedre. Norge må samtidig ta på alvor at motstanderes bruk av KI kan utgjøre en trussel.

KI-strategien skal legge til rette for at sektoren kan identifisere og implementere tiltak som kan bidra til å redusere risiko og beskytte oss mot truslene mot våre nasjonale sikkerhetsinteresser, herunder trusler som oppstår gjennom potensielle motstanderes bruk av KI.

– Vi må sørge for både nasjonale reguleringer og tett samarbeid med allierte om beskyttelse av teknologien, sier forsvarsministeren.

Du kan lese strategien her:

Forsvarsdepartementet – Kunstig intelligens.pdf