Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 13 i Stortingets spørretime 26.10.2022

Fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål 13:

Regjeringen følger ikke opp anmodningsvedtak fra Stortinget om dyrevelferd, spesielt for svin. I statsbudsjettet, under omtale av oppfølging av vedtak om bedre forhold for gris, vises det til arbeidet med en dyrevelferdsmelding, til tross for at dette eksplisitt er vedtatt utenom anmodningen om en dyrevelferdsmelding. Kravene til mykt underlag for gris, som var omhandlet i Stortingets vedtak, er tatt ut av utkastet til ny forskrift for kløvdyr.

Hvorfor følger ikke statsråden opp vedtak fra Stortinget?

Svar:

Regjeringen prioriterer dyrevelferd høyt, og vi besluttet allerede i desember i fjor å utarbeide en stortingsmelding om dyrevelferd med sikte på fremleggelse i løpet av 2024. Stortinget har i anmodningsvedtak i februar 2022 bedt om at det legges fram en helhetlig stortingsmelding senest i vårsesjonen 2023.

Jeg vil si at utarbeidelsen av en helhetlig stortingsmelding er et svært omfattende arbeid. Siden forrige dyrevelferdsmelding har det vært en stor utvikling av kunnskapsgrunnlaget på området.

I dette viktige arbeidet vil jeg legge vekt på vi får en kunnskapsbasert, helhetlig og grundig gjennomgang av dyrehold og dyrevelferd i Norge. Vi skal se nærmere på utviklingen av norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd. Det er særlig viktig der endringer eller nye krav kan få betydelige konsekvenser for økonomi og konkurransekraft i norsk husdyrhold – og ikke minst akvakultur. Næringen behøver gode rammevilkår med forutsigbarhet og langsiktighet der de ulike hensynene er riktig balansert.

Vi har gjennomført et innledende innspillsmøte, og mottatt et stort antall omfattende, skriftlige innspill i etterkant. Det vil nødvendigvis ta tid å gjennomgå alt dette materialet, og det vil være behov for konsekvensanalyser.

Representanten Thorsvik spør om hvorfor vedtak om svin ikke følges opp, og i spørsmålet er hun særlig opptatt av kravene til mykt underlag for svin. Representanten viser samtidig til et forskriftsutkast som Mattilsynet har utarbeidet. Mattilsynet mener selv at deres forslag om å utvide kravet om mykt liggeunderlag kan innebære store økonomiske og praktiske konsekvenser for bøndene, og at dette ikke var tilstrekkelig utredet. For å unngå forsinkelser i arbeidet med å få forskriften på plass, har Mattilsynet valgt å ta forslaget om mykt underlag ut av forskriftsutkastet. Å sikre en nødvendig utredning av et forslag betyr altså at det ikke er lagt bort. Det er viktig for meg å understreke. Det betyr derimot å sikre at konsekvensene er vurdert. Mattilsynet har varslet at de vil komme tilbake til departementet med ytterligere forslag til regelverkskrav når konsekvensene er tilstrekkelig utredet.

Alle er tjent med å få en god og framtidsrettet dyrevelferdsmelding basert på oppdatert kunnskap og med langsiktige mål og tiltak. Jeg vil fremme en stortingsmelding som vil gi et solid grunnlag for arbeidet med dyrevelferd også i årene framover, og som vil kunne stå seg over tid. En god melding krever et grundig arbeid, og det vil nødvendigvis ta noe tid.

Jeg vil understreke at jeg er glad for at jeg er del av en regjering som prioriterer å legge fram en dyrevelferdsmelding.