Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 14 i Stortingets spørretime 9.2.2022

Svar på spørsmål fra André N. Skjelstad (V)  - Hvilke grep vil statsråden ta overfor dagligvarebransjen for å sikre bedre merking av opprinnelsesland på produsentenes egne merkevarer?

  • Les hele debatten på stortinget.no

Spørsmål: 

«I Trønder-Avisa og NRK 2. februar kunne vi lese at bacon fra Coops EMV hadde Nyt Norge-merke, men hadde Tyskland som opprinnelsesland. I oktober i fjor sa 41 pst. av norske forbrukere at de følte seg lurt som følge av dårlig opprinnelsesmerking på matvarer, ifølge Forbrukerrådet. Det er ikke i tråd med flertallets merknader i Stortingets behandling av dagligvaremeldingen i fjor.

Hvilke grep vil statsråden ta overfor dagligvarebransjen for å sikre bedre merking av opprinnelsesland på produsentenes egne merkevarer?»

Svar:

Regelverket om matinformasjon og merking av mat er i hovedsak helse- og omsorgsministerens ansvarsområde, og jeg svarer nå i samråd med henne. Jeg er imidlertid også opptatt av at vi skal ha riktig forbrukerinformasjon og gode merkeordninger for mat. Jeg vil derfor samarbeide med helse- og omsorgsministeren for å se på hvordan regjeringen best kan følge opp Hurdalsplattformens ønske om strengere krav til merking av matvarer. Det er behov for å se nærmere på hvilket handlingsrom vi har i EØS-avtalen, og det er også behov for å påvirke regelutviklingen i EU for å styrke merkeregelverket i EU. Det er grunn til å tro at reglene om opprinnelsesmerking vil bli styrket som følge av disse prosessene, og dette arbeidet vil jeg følge tett sammen med helse- og omsorgsministeren.

Men representanten spør om to ulike saker her. Det ene er et tilfelle der bacon fra Coops EMV hadde Nyt Norge-merke, men hadde Tyskland som opprinnelsesland. Den saken har regjeringen sjekket ut med Coop, og de svarer at disse pakkene inneholdt bacon produsert på norske råvarer, og de mente derfor det var riktig å bruke Nyt Norge-merket på denne. Så Coop beklager at det ble feilmerket som tysk.

Det andre tilfellet Skjelstad viser til, er en undersøkelse der 41 pst. av norske forbrukere føler seg lurt som følge av dårlig opprinnelsesmerking på matvarer, ifølge Forbrukerrådet. Det er ingen tvil om at feilmerking skaper forvirring hos forbrukerne. Det er derfor viktig at informasjon om matvarer ikke er villedende, verken når det gjelder innhold, egenskaper, mengde eller opprinnelse.

Åtte av ti forbrukere kjenner Nyt Norge-merket og sier at det gjør det enklere å velge norsk mat og drikke. Seks av ti sier også at merket gjør at de får lyst til å kjøpe norsk mat. Dette forplikter hele verdikjeden for mat til å følge opp og sikre at reglene for merking følges i alle ledd i kjeden. Jeg støtter engasjementet rundt viktigheten av forbrukerinformasjonen og gode merkeordninger for mat. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at vi ønsker strengere krav til merking av matvarer, både når det gjelder opphavsland og produksjonsmetode, f.eks. bruk av antibiotika.

Det er også verdt å minne om at det bare er ett år siden vi sto i denne salen og diskuterte et representantforslag som omhandlet matmerking, hvor Venstre stemte ned alle forslagene som kom fra dagens regjeringspartier.