Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 8 i Stortingets spørretime 09.11.2022

Fra representanten Bengt Rune Strifeldt (FrP)

Sprørsmål 8:

«I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås det en tilskuddsordning for opprydding og sanering av pelserier og fôrkjøkken, samt en erstatningsordning for spesialisert utstyr og spesialiserte maskiner. Rammen er på 30 mill. kr, men uten at det er gjennomført en verdivurdering.

Hvordan har statsråden kommet frem til rammen, og hvorfor er det ikke etablert en erstatningsordning basert på en vurdering og verdsetting av maskiner og utstyr som nå er verdiløse som følge av forbudet mot pelsdyrhold?»


Svar: 

Fôrkjøkken og pelserier er de eneste vare- og tjenesteleverandørene til pelsdyroppdrettere som får økonomisk kompensasjon i forbindelse med forbudet mot hold av pelsdyr som trer i kraft 1. februar 2025, og som representantens parti var med på å innføre.

Det er ikke lovfestet noe eget grunnlag som gir slike vare- og tjenesteleverandører krav på kompensasjon. Dette tilsier i utgangspunktet at staten bør vise måtehold når det gjelder størrelsen på økonomisk kompensasjon som gis med grunnlag i politiske vurderinger.

Etter det jeg er kjent med, er det i alt syv fôrkjøkken og pelserier som er organisert som egne foretak, og som skal kompenseres som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget. De aktuelle virksomhetene er i hovedsak eid av pelsdyroppdrettere som allerede blir kompensert for forbudet mot hold av pelsdyr.

Ved beregning av tilbud om erstatning til pelsdyroppdrettere basert på bruksverdi blir det også gitt et tillegg i erstatningen for medeierskap i pelsingsanlegg. Erstatningen som gis direkte til pelsdyroppdretterne, gir dermed delvis dekning av kapital bundet i pelsingsanleggene, og fôranleggene har hatt ingen eller lav lønnsomhet de siste årene før forbudet mot hold av pelsdyr ble varslet. Disse anleggene har trolig hatt en viktig funksjon i å skaffe sine eiere, pelsdyroppdretterne, fôr til en rimelig pris.

Lavere fôrkostnader bidrar til høyere erstatning basert på bruksverdi til pelsdyroppdretterne. Disse forholdene tilsier også måtehold når det gjelder størrelsen på den økonomiske kompensasjonen.

Rammen som er lagt til grunn for økonomisk kompensasjon til fôrkjøkken og pelserier, er derfor fastsatt skjønnsmessig. Ved fastsettelse av den økonomiske rammen er det sett hen til bokførte verdier for maskiner og annet driftsløsøre i de aktuelle virksomhetene.