Lærerutdanning skal være veien til å bli fast ansatt som lærer i skolen

Regjeringen sender på høring et forslag om å lovfeste at man må ha lærerutdanning for å bli fast ansatt som lærer i skolen. Samtidig oppfordres skolene til å ansette flere under forutsetning av at de fullfører en lærerutdanning, når det ikke er kvalifiserte søkere.

– Vi skal ha en skole med høy kvalitet der læring og mestring er viktig. Vi satser på læreren. Sammen med partene har regjeringen kommet fram til et forslag om en lovendring som skal understreke og løfte fram betydningen av at lærere har lærerutdanning, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).  

Flere av partene i skolesektoren har ønsket at lærerutdanningen løftes frem i opplæringsloven. Derfor foreslår regjeringen at det blir et krav om lærerutdanning for å bli fast ansatt i lærerstilling:

  • I dagens lov er det et krav om at den som ansettes i lærerstilling skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.
  • Etter tett dialogen med partene i skolesektoren, foreslår regjeringen å endre dette til et krav om relevant lærerutdanning.

Fremhever pedagogisk utdanning

Regjeringen foreslår også å endre forskriften til loven. Det er i forskriften i dag et krav om at alle som skal ansettes i lærerstilling har pedagogisk bakgrunn som samsvarer med kravene i lærerutdanningene, eller tilsvarende pedagogisk kompetanse. Denne vurderingen er det skoleeier som gjør ved ansettelse.

– For å holde lik og høy kvalitet over hele landet foreslår vi at dagens krav om tilsvarende pedagogisk kompetanse endres til tilsvarende pedagogisk utdanning, forklarer Nordtun.

Det betyr at søkere må ha pedagogisk utdanning for å kunne bli fast ansatt som lærer. Pedagogisk erfaring vil ikke være tilstrekkelig.

– Endringen vil bidra til at barna våre får god opplæring av lærere med lærerutdanning, og til å utvikle skolen. Det vil også bidra til å øke statusen til læreryrket, og være med på å gjøre det mer attraktivt for de som skal velge en utdanning, sier Nordtun.

Kunnskapsministeren er også i gang med å lage en strategi for økt rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket. Dette skjer i samarbeid med de sentrale organisasjonene i sektoren.

– I strategien vil vi se rekrutteringstiltak i sammenheng med bedre etter- og videreutdanning, veiledning av lærere, karriereveier, arbeidet med å styrke laget rundt eleven og stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene, sier Nordtun.

Bør ansette på vilkår om å fullføre en lærerdanning

Det er en utfordring å få tak i nok lærere i enkelte deler av landet. Derfor foreslår regjeringen å beholde dagens mulighet for at skoleeier kan ansette midlertidig, også på vilkår om å fullføre en lærerutdanning, når det er mangel på kvalifiserte søkere.

Nå foreslår imidlertid regjeringen å gjøre en språklig endring i loven for å synliggjøre at skolene bør forsøke å ansette under forutsetning av at personen fullfører en lærerutdanning, før annen midlertidig ansettelse.

– Når skolene ikke får søkere til lærerstillinger som oppfyller kompetansekravene, mener jeg det er viktig at de vurderer å ansette de som ønsker å fullføre en lærerutdanning. Mange kommuner gjør dette allerede i dag, og nå foreslår vi endringer i loven som vi mener vil støtte det arbeidet, sier Nordtun.

Regjeringen har flere ordninger som gir ansatte og kommende ansatte i skolen mulighet til å ta en lærerutdanning, blant annet utdannings- og rekrutteringsstipend.

Ingen skal avskiltes

– Selv om vi mener at lærerutdanningen skal ligge til grunn, skal vi ta vare på dyktige og erfarne ansatte som har jobbet i skolen lenge. Ingen som er ansatt i lærerstilling skal avskiltes, sier Nordtun.

Er du fast ansatt som lærer når de foreslåtte reglene trer i kraft, vil ikke forslaget ha betydning for deg.

– Vi ønsker oss tilbakemelding i høringen på alle forslagene, og på hvilke behov det er for overgangsregler, sier Nordtun.

Høringsfristen er 5. januar, og departementet tar sikte på at de foreslåtte regelendringer kan tre i kraft i august 2024, samtidig som det er planlagt at ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft.

Fakta

Departementet foreslår:

  • å stille krav om relevant lærerutdanning i lovens hovedregel om ansettelse i lærerstilling
  • å endre kravet til pedagogisk kompetanse i forskrift til opplæringsloven, slik at pedagogisk praksis ikke lenger skal kunne vektlegges i vurderingen av om en søker har tilsvarende pedagogisk kompetanse som lærerutdanningene gir
  • språklige endringer for å fremheve at ansettelse på vilkår bør vurderes før annen midlertidig ansettelse
  • å tydeliggjøre i loven at det kun er de som er ansatt i lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen

Overskrift rettet kl.13.14 den 8.nov: I en tidligere versjon stod det "Lærerutdanning skal være veien til å bli fast ansatt i skolen"