Høring Forslag til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringen

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i ny opplæringslov, privatskoleloven og forskrift til opplæringsloven på høring. I høringen foreslår departementet å stille krav om relevant lærerutdanning i lovens hovedregel om ansettelse i lærerstilling, og å endre kravet til pedagogisk kompetanse i forskrift til opplæringsloven, slik at pedagogisk praksis ikke lenger skal kunne vektlegges i vurderingen av om en søker har tilsvarende pedagogisk kompetanse som lærerutdanningene gir. Videre foreslår departementet språklige endringer for å fremheve at ansettelse på vilkår bør vurderes før annen midlertidig ansettelse. Høringen inneholder også et forslag om å tydeliggjøre i loven at det kun er de som er ansatt i lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen. Det gjøres oppmerksom på at enkelte av forslagene vil ha betydning for dagens regler om kompetansekrav i integreringsloven § 39. Høringen er åpen for alle. Det vil si at også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.01.2024

Vår ref.: 23/5238

Høring av forslag til endringer i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringen

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i ny opplæringslov, privatskoleloven og forskrift til opplæringsloven på høring.

Høringen gjelder forslag om å endre reglene for hvem som kan ansettes i lærerstilling, samt forslag om en overgangsordning. Det foreslås også en språklig endring i reglene om midlertidig ansettelse. Det gjøres oppmerksom på at enkelte av forslagene vil påvirke reglene om kompetansekrav i integreringsloven § 39.

I tillegg inneholder høringen et forslag om å tydeliggjøre i den nye opplæringsloven og i privatskoleloven at det kun er de som er ansatt i lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen.

Høringsfristen er 5. januar 2024.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på departementets nettsider under «Send inn høringssvar». Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og aktører som ikke er oppgitt på adresselisten for denne høringen.

 

Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                                                                                                                                                 Andreas Rakli
                                                                           seniorrådgiver                                                               

                                                        

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
 • Foreldreutvalget for grunnskoleopplæring (FUG)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lånekassen
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Sivilombudet
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statsforvalterne
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statped
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Høgskolene
 • Universitetene
 • Private grunnskoler (godkjent etter opplæringslova § 2-12)
 • Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino
 • Samisk videregående skole, Karasjok
 • Abelia – Forum for friskoler
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Blå Kors
 • Elevorganisasjonen
 • Elev- og lærlingombudene
 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (ffkf)
 • Fagskolerådet
 • Fellesorganisasjonen
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Forskerforbundet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Hørselshemmede barns organisasjon
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Humanetisk forbund
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge – LO
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Læringsmiljøsenteret
 • Montessori Norge
 • MOT
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
 • Nordisk institutt for studium av innovasjon, forskning og utdanning
 • Norges Døveforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring – NOVA
 • Norsk Leirskoleforening
 • Norsk Lektorlag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norske Kveners Forbund
 • Norsk Samers Riksforbund
 • Odin Stiftelsen
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Redd Barna
 • Riksmålsforbundet
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgiverforum Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinerskolenes foreldreforbund
 • Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening – TRM
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • UNIO
 • Universitets- og høyskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • YS