Lederlønnsutvalget skal vurdere tiltak for å redusere lønnsforskjeller

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen utvider mandatet til lederlønnsutvalget. Nå skal det også fremme forslag til hvordan statens lederlønnssystem kan bidra til reduserte lønnsforskjeller.

– Økende ulikhet tærer på tillit, trygghet og samhold i samfunnet. Vi vil derfor sikre at lederlønninger i offentlig sektor ikke overskrider det som er gjennomsnittlig lønnsutvikling i samfunnet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Lederlønnsutvalget ble nedsatt i mars 2021 for å gjennomgå lederlønnssystemet og fremme forslag til eventuelle forbedringer. Regjeringen har nå gitt dette utvalget et utvidet mandat. Utvalget skal også fremme forslag til hvordan statens lederlønnssystem kan bidra til reduserte lønnsforskjeller. Dette er i tråd med Hurdalsplattformen.

– Utvalget vil legge fram sin rapport i juni 2022. Etter dette vil regjeringen jobbe videre med å lage nye retningslinjer for lederlønninger og andre typer godtgjøringer for ledere i staten, sier Gram.

Her er det oppdaterte mandatet til lederlønnsutvalget:

Utvalget skal foreta en gjennomgang av lederlønnssystemet og vurdere svakheter og styrker ved dagens retningslinjer og praktiseringen av systemet.

Utvalget skal herunder se på sammensetningen av stillinger på statens lederlønnssystem, og ledere som er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten, og hvilke rettslige og praktiske forskjeller dette har, både for oppfølgingen av ledere og for lederlønn. Det innebærer å vurdere hvordan mål og resultatkrav for ledere på begge systemer fastsettes, hvordan resultatene vurderes, og hvilken betydning dette har for lederlønnsutviklingen. Utvalget må også vurdere hvilke forhold som er sentrale for lederrekrutteringen til staten, og hvordan dette bidrar til å bestemme lønnsnivå og den senere lønnsutviklingen for den enkelte leder. Utvalget skal herunder vurdere lønnsnivå og -utvikling de siste (5 – 10) årene for lederne på Statens lederlønnssystem og Hovedtariffavtalen i staten, og se dette i forhold til sammenlignbare grupper i privat og offentlig sektor. Det vil være særlig relevant å sammenligne med lønnsnivå og -utvikling i andre statlige virksomheter som er organisert som foretak eller selskaper. Utvalgets forslag må ivareta at staten ikke skal være lønnsledende, men ha konkurransedyktige vilkår for toppledere. Det er et premiss for utvalget at lønnsutviklingen for toppledere i staten over tid skal følge frontfaget. 

Utvalget skal på dette grunnlag fremme forslag til eventuelle forbedringer av dagens system, både hva gjelder innholdet og hvem lederlønnssystemet skal inkludere.

Utvalget skal også fremme forslag til hvordan statens lederlønnssystem kan bidra til reduserte lønnsforskjeller.