Pressemeldinger

Lerøy Aurora får ja til visningsanlegg i Kirkenes

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt Lerøy Aurora AS medhold i sin klage, og tildeler med det en visningstillatelse i Sør-Varanger.

- Oppdrettsnæringen er en av våre desidert viktigste framtidsnæringer, og åpenhet og kunnskapsformidling er viktig for tilliten til norsk sjømat. Gjennom Barents Salmon Center inviterer Lerøy Aurora publikum til å komme tettere på næringen. Her kan besøkende få lære mer om hvordan en moderne norsk havbruksbedrift produserer laks. Dette blir et flott utstillingsvindu i nord, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møter Lerøy Aurora på Aqua Nor 2023
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møter Lerøy Aurora på Aqua Nor 2023 Foto: NFD

Fiskeridirektoratet avslo søknaden fra Lerøy Aurora AS fordi de mente at det var for langt fra Kirkenes til selskapets lakselokaliteter i Varangerfjorden, og at det dermed ikke var godt nok tilrettelagt for publikum, slik vilkårene for en visningstillatelse krever.

- Det er langt dette landet, og det vet man aller best i nord. En vederlagsfri visningstillatelse skal møte høye krav, men reiseavstander kan ikke vektlegges like tungt i Øst-Finnmark, som i Sør-Norge. Barents Salmon Center blir ett av landets nordligste visningsanlegg med et visningssenter i Kirkenes og visningslokaliteter i Varangerfjorden. Dette er et viktig anlegg som kan bety mye for turistnæringen, men også for rekruttering til havbruksnæringen i Øst-Finnmark, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Lerøy Aurora AS medhold i sin klage og omgjort Fiskeridirektoratets avslag. Departementet tildeler Lerøy Aurora en visningstillatelse på 780 tonn med en varighet på 10 år.

Bakgrunn

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge visningstillatelser. Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen. De fleste visningstilbudene har et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. I tillegg tilbyr de fleste visningssentrene besøk på et visningsanlegg. Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes.

Fra den 8. mars 2021 ble det innført midlertidig stopp i muligheten til å søke om tillatelse til visningsformål. Søknader som er kommet inn til Fiskeridirektoratet før stansen ble iverksatt 8. mars 2021 kl. 10 behandles i tråd med forskriftens bestemmelser.

Lerøy Aurora søkte 15. juni 2018 om visningstillatelse i Sør-Varanger og Nesseby kommuner i Finnmark. Lerøy Aurora ønsker å etablere et visningssenter i Kirkenes, tilrettelagte sjølokaliteter i Varangerfjorden, og en mobil visningsmodul.

I vedtak av 12. mars 2019 kom Fiskeridirektoratet til at søknaden fra Lerøy Aurora AS ikke oppfylte vilkårene i laksetildelingsforskriften § 27 jf. 23 første ledd første punktum, og avslo søknaden om visningstillatelse.

Som grunnlag for å omgjøre Fiskeridirektoratets avslag finner departementet blant annet at reiseavstander ikke kan vektlegges like tungt i Øst-Finnmark, som i Sør-Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet tildeler Lerøy Aurora en visningstillatelse på 780 tonn med en varighet på 10 år.