Lovendring om pålegg av hjelpetiltak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En endring i barnevernloven trer i kraft 1. april. Barnevernet kan pålegge flere hjelpetiltak, og får med dette et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

– Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv, og vi ønsker at barn skal vokse opp hos foreldrene sine der dette er mulig, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne. – Det er til det beste for barna at de foreldrene som trenger det skal få mer hjelp i hjemmet. Det kan forhindre at barnevernet må overta omsorgen for barna på et senere tidspunkt.  

Regjeringen har satt av 30 millioner i statsbudsjettet til gjennomføring av lovendringen. 10 millioner går til fylkesnemndene, mens de øvrige midlene går til domstolene (anker) og til fri rettshjelp. 

Nye hjelpetiltak

– Å sette inn hjelpetiltak uten foreldrenes samtykke kan være inngripende for foreldrene og familien, men omsorgsovertakelse er enda mer alvorlig, sier barneministeren. – Hensynet til barna må veie tyngst, og derfor skal ikke foreldrene kunne avvise nødvendig hjelp. 

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak er i dag snever, og vilkårene for hjelpetiltak etter pålegg er strengere enn for hjelpetiltak ellers. I dag kan opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud for barnet pålegges dersom dette anses "nødvendig". I tillegg kan tilsyn pålegges dersom vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt. 

Det kan pålegges tre nye hovedkategorier av tiltak for en tidsbegrenset periode. Dette forutsetter at frivillige tiltak er forsøkt eller vurdert.  

  • Kompenserende tiltak
    Målet er å redusere belastninger hos barnet, i tillegg til å sikre barnet stimulering og deltakelse i aktiviteter. Tiltak kan være opphold i besøkshjem, avlastningstiltak, fritidsaktiviteter, leksehjelp, bruk av støttekontakt eller andre lignende kompenserende tiltak. 
  • Omsorgsendrende tiltak
    Målet er å gi foreldre hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling hos barnet. Tiltak kan være ulike former for foreldreveiledning, inkludert opphold i senter for foreldre og barn. 
  • Kontrolltiltak
    Målet er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Tiltak kan være urinprøver og meldeplikt, f. eks. oppmøte på avtalt sted eller krav til telefonkontakt med barneverntjenesten. I tillegg er vilkåret for å pålegge tilsyn i hjemmet lempet, slik at barneverntjenesten kan iverksette tilsyn i hjemmet før situasjonen er blitt så alvorlig at omsorgsovertakelse er nødvendig. 

Beslutningsmyndigheten skal fortsatt ligge hos fylkesnemnda. Saker om pålegg av hjelpetiltak skal i utgangspunktet behandles forenklet, som innebærer at saken avgjøres på bakgrunn av sakens dokumenter. Nemndsleder må foreta en helhetlig og samlet vurdering av forholdene i den enkelte sak før det tas stilling til behandlingsform.