Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 1 (2019–2020) Nasjonalbudsjettet 2020 og Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (Gul bok)

Rettebrev

Det vises til Meld. St. 1 (2019–2020) Nasjonalbudsjettet 2020 og Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (Gul bok).

Feil i Meld. St. 1 (2019–2020) Nasjonalbudsjettet 2020:

Kapittel 2.1, side 18
I tabell 2.1 er volumendring for offentlig konsum og offentlig forvaltnings bruttoinvesteringer i 2018 ved en feil ikke oppdatert i tråd nasjonalregnskapstall publisert 29. august. For offentlig konsum og investeringer i 2018 var volumveksten hhv. 1,4 og 7,5 pst., og ikke 1,2 og 6,8 pst. som det står i budsjettdokumentet.

Kapittel 2.5, side 30
I tittelen til figur 2.7C og 2.7D står det "Januar 2012-september 2019". Det skulle stått "Januar 2014-september 2019"

Vedlegg 3, side 176
I vedleggstabell 3.18 er samme feil som i tabell 2.1, jf. omtale over.

Feil i Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (Gul bok):

Kapittel 4.3, side 51
Som det fremgår av kapittel 4 i Gul bok 2020 er utarbeidelsen av tabellverket som viser utviklingen på politikkområder belyst med årlig gjennomsnittlig realvekst beregnet bl.a. ved hjelp av prisindekser fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Funksjonsendringer, endringer i budsjetteringspraksis, omorganiseringer m.m. er søkt ivaretatt for å gi et mest mulig korrekt bilde på utviklingen over tid, og det gjøres enkelte skjønnsmessige grupperinger.

En ny gjennomgang viser at det i presentasjonen av realvekst er benyttet en litt for høy verdi for en parameter for lønnsoverhenget fra 2019 til 2020. Konsekvensen er at realveksten fra 2019 til 2020 presentert i tabell 4.1 gjennomgående er litt for lav. Nedenfor følger en korrigert tabell der dette er rettet, og der justerte tall står med uthevet skrift. Det understrekes at anslaget for budsjettets samlede utgiftsvekst fra 2019 til 2020 på 0,8 pst. er riktig. Det er kun hvordan realveksten er presentert på ulike politikkområder i tabell 4.1 som er feil.

Korrigert Tabell 4.1 Utviklingen i politikkområder 2009-2020. Nominelle tall i mrd. kroner og gjennomsnittlig årlig realvekst.

 

Nominell verdi

Gjennomsnittlig årlig realvekst

Politikkområde

2009

2013

2019

2020

 2009– 2013

 2013– 2019

 2019– 2020

Internasjonal bistand1

22,1

25,5

32,4

33,7

-0,1 %

1,2 %

1,1 %

Utdanning

 

 

 

 

 

 

 

 - Statlige bevilgninger til opplæring og barnehager

6,6

8,3

14,6

13,9

2,6 %

6,8 %

-7,3 %

 - Høyere utdanning og forskning under Kunnskapsdepartementet

38,4

46,0

61,9

64,7

1,3 %

2,4 %

1,6 %

Kultur og likestilling

11,2

14,4

18,9

19,7

2,6 %

1,7 %

1,6 %

Rettsvesen og beredskap inklusiv Svalbardbudsjettet

19,5

26,4

39,6

39,8

3,9 %

3,0 %

-1,2 %

Utlendingsområdet inkl. integrering av innvandrere

9,9

13,4

16,4

14,1

4,4 %

0,5 %

-16,5 %

Kommunal og modernisering utenom kommunale rammetilskudd

13,0

14,9

20,1

17,5

0,6 %

2,2 %

-15,1 %

Arbeid og sosiale formål

26,0

27,1

32,4

33,6

-2,4 %

0,0 %

1,8 %

Helse

 

 

 

 

 

 

 

 - Spesialisthelsetjenesten

96,1

117,4

159,6

168,4

1,5 %

2,3 %

2,3 %

 - Andre helseformål

8,5

9,9

19,1

19,9

1,2 %

8,5 %

1,5 %

Barn, familie, tros- og livssynssamfunn

24,3

26,2

30,9

31,9

-0,4 %

0,5 %

1,2 %

Næringsformål

 

 

 

 

 

 

 

 - Næring og fiskeri

9,4

9,7

13,7

14,0

-2,9 %

2,9 %

-0,5 %

 - Landbruk og mat

15,0

17,0

19,9

20,3

-0,7 %

-0,1 %

-1,5 %

Olje og energi utenom statlig petroleumsvirksomhet

3,4

5,1

3,7

3,5

6,8 %

-8,1 %

-7,8 %

Samferdselsformål

 

 

 

 

 

 

 

 - Vei- og jernbaneformål

23,3

35,6

61,1

64,8

7,9 %

6,3 %

3,0 %

 - Andre samferdselsformål

4,3

5,6

7,9

10,5

3,6 %

2,6 %

29,7 %

Forsvarsformål

32,2

36,1

53,6

54,8

-0,8 %

3,9 %

0,5 %

Klima og miljø2

6,5

8,4

13,7

15,1

3,3 %

5,4 %

7,1 %

Statlig administrasjon, EØS-finansieringsordningene mv.

17,7

19,8

27,2

28,9

-0,7 %

1,6 %

4,5 %

Underliggende utgiftsvekst i statsbudsjettet, samlet

 

 

 

 

1,7 %

2,2 %

0,8 %

Rammeoverføringer til kommunene

114,1

148,2

187,1

190,7

 

 

 

Kompensasjon for merverdiavgift til offentlig forvaltning og private

20,5

23,8

35,2

36,7

 

 

 

Renter på statsgjeld

20,3

12,3

10,0

10,2

 

 

 

Statlig petroleumsvirksomhet

24,7

33,6

28,0

28,0

 

 

 

1 Internasjonal bistand inkluderer i denne tabellen ikke bevilgninger til klima- og skogsatsingen under Klima- og miljødeparte­mentet eller ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge. Disse bevilgningene inngår i øvrige politikkområder. Tabellen inneholder heller ikke kapitaltransaksjoner, som innskudd av grunnfondskapital i Norfund og innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB). Bistandsmidler under Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet er også holdt utenfor.

2 Politikkområdet omfatter utgifter til klima- og miljøtiltak kun på Klima- og miljødepartementets områder.

Kilde: Finansdepartementet

Ovennevnte innebærer videre at noe omtale i kapittel 4.3 Realvekst i statsbudsjettets utgifter på politikkområder der det vises til tall i tabell 4.1 som nå korrigeres, også må korrigeres.

På side 54, 1. avsnitt under høyere utdanning og forskning står det:
«Veksten fra 2019 til 2020 fordeles med 1,1 pst. vekst til høyere utdanning og 4,2 pst. til forskning.»

Det skal stå:
«Veksten fra 2019 til 2020 fordeles med 1,2 pst. vekst til høyere utdanning og 4,2 pst. til forskning.»

På side 55, 1. avsnitt under rettsvesen og beredskap står det:
«Bevilgningene til rettsvesen og beredskap har hatt en gjennomsnittlig årlig realvekst på 3,3 pst. i perioden 2009 til 2019. Veksten skyldes blant annet investeringer i landsdekkende nødnett, redningshelikoptre, politihelikoptre, nytt beredskapssenter for politiet og sikrede datasentre i justissektoren. Når det samlede bevilgningsnivået går ned 2,6 pst. fra 2019 til 2020, skyldes det hovedsakelig reduserte utgifter etter gjennomføring av større anskaffelser og investeringer. I tillegg ble det bevilget midler til investeringer i PST og politiet ifb. RNB 2019, som ikke videreføres i 2020.»

Det skal stå:
«Bevilgningene til rettsvesen og beredskap har hatt en gjennomsnittlig årlig realvekst på 3,4 pst. i perioden 2009 til 2019. Veksten skyldes blant annet investeringer i landsdekkende nødnett, redningshelikoptre, politihelikoptre, nytt beredskapssenter for politiet og sikrede datasentre i justissektoren. Når det samlede bevilgningsnivået går ned 1,2 pst. fra 2019 til 2020, skyldes det hovedsakelig reduserte utgifter etter gjennomføring av større anskaffelser og investeringer. I tillegg ble det bevilget midler til investeringer i PST og politiet ifb. RNB 2019, som ikke videreføres i 2020.»

På side 56, 1. avsnitt under kommunal og modernisering står det:
«Utgiftene til kommunal- og moderniseringsformål utenom rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner anslås å reduseres reelt med 15,5 pst. fra 2019 til 2020.»

Det skal stå:
«Utgiftene til kommunal- og moderniseringsformål utenom rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner anslås å reduseres reelt med 15,1 pst. fra 2019 til 2020.»

På side 56, 2. avsnitt under arbeid og sosiale formål står det:
«Politikkområdet arbeid og sosiale formål viser en liten økning fra 2019 til 2020.»

Det skal stå:
«Politikkområdet arbeid og sosiale formål viser en økning fra 2019 til 2020».

På side 56, 5. avsnitt under andre helseformål står det:
«Fra 2019 til 2020 anslås det at utgiftene øker med 1,1 pst.»

Det skal stå:
«Fra 2019 til 2020 anslås det at utgiftene øker med 1,5 pst.»

På side 56, 6. avsnitt under barn, familie, tros- og livssynssamfunn står det:
«Utgiftene under politikkområdet anslås å øke med 0,9 pst. i 2020.»

Det skal stå:
«Utgiftene under politikkområdet anslås å øke med 1,2 pst. i 2020.»

På side 57, 1. avsnitt under olje og energi (eksklusiv statlig petroleumsvirksomhet) står det:

«Det er en nedgang på 8,2 pst fra 2019 til 2020.»

Det skal stå:
«Det er en nedgang på 7,8 pst fra 2019 til 2020.»

På side 57, 2. avsnitt under vei- og jernbaneformål står det:
«Utgiftene til vei- og jernbaneformål har hatt en gjennomsnittlig realvekst per år på 7,0 pst. fra 2009 til 2019. Fra 2019 til 2020 anslås det en realvekst på 2,9 pst.»

Det skal stå:
«Utgiftene til vei- og jernbaneformål har hatt en gjennomsnittlig realvekst per år på 6,9 pst. fra 2009 til 2019. Fra 2019 til 2020 anslås det en realvekst på 3,0 pst.»

På side 57, 3. avsnitt under vei- og jernbaneformål står det:
«Den gjennomsnittlige årlige realveksten til andre samferdselsformål enn vei- og jernbaneformål har vært på 2,5 pst. fra 2009 til 2019, mens økningen fra 2019 til 2020 er på 29,2 pst. som i hovedsak skyldes økt tilskudd til kollektivtransport i byområder.»

Det skal stå:
«Den gjennomsnittlige årlige realveksten til andre samferdselsformål enn vei- og jernbaneformål har vært på 3,0 pst. fra 2009 til 2019, mens økningen fra 2019 til 2020 er på 29,7 pst. som i hovedsak skyldes økt tilskudd til kollektivtransport i byområder.»

På side 57, 4. avsnitt under forsvarsformål står det:
«Når utgiftene til forsvarsformål derimot anslås å gå ned reelt med 0,4 pst. fra 2019 til 2020, må det ses i sammenheng med utfasing av tilleggsfinansiering av kampflyanskaffelsen og forsert anskaffelse av nye kystvaktfartøyer. Korrigert for utgifter til kampflyanskaffelsen viser utgiftene til forsvarsformål en reell vekst på 3,5 pst. fra 2019 til 2020. Nedgangen må også ses i sammenheng med at det ifb. RNB 2019 ble gitt betydelig økte bevilgninger til forsvarsformål, i hovedsak til sikring, heving og transport av skipet KNM Helge Ingstad.»

Det skal stå:
«Når utgiftene til forsvarsformål anslås reelt å øke med 0,5 pst. fra 2019 til 2020, må det ses i sammenheng med utfasing av tilleggsfinansiering av kampflyanskaffelsen og forsert anskaffelse av nye kystvaktfartøyer. Korrigert for utgifter til kampflyanskaffelsen viser utgiftene til forsvarsformål en reell vekst på 4,6 pst. fra 2019 til 2020. Økningen må også ses i sammenheng med at det ifb. RNB 2019 ble gitt betydelig økte bevilgninger til forsvarsformål, i hovedsak til sikring, heving og transport av skipet KNM Helge Ingstad.»

Kapittel 5.3, side 66
I tabell 5.3, som viser flerårige budsjettkonsekvenser på utgiftssiden for perioden 2021–2023, er det under opplistingen av utgiftsområder under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) falt ut to rader, slik at sumtallene for ASD i tabellen ikke stemmer overens med tallene for de enkeltstående områdene som er nevnt under sumtallet. De to radene som har falt ut gjelder «Etterlatte, grunnpensjon» og «Overgangsstønad». I tabellen nedenfor er disse to radene lagt inn. Sumtallene som er oppgitt for ASD i Gul bok for 2020 er altså riktige.

Arbeids- og sosialdepartementet

8 230

15 694

23 022

IKT-modernisering i NAV

-424

-424

-424

Tilskudd til Statens pensjonskasse

505

993

1 448

Tilskudd til avtalefestet pensjon (AFP)

220

420

610

Sykepenger

420

600

770

Arbeidsavklaringspenger

-1 134

-1 804

-2 159

Uføretrygd

2 437

3 544

4 312

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

140

290

445

Alderspensjon

6 135

12 321

18 459

Overgangsstønad

0

0

-124

Etterlatte, grunnpensjon

0

-147

-216

Andre endringer

-70

-100

-100

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen