Mer enøk med Enova

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mer kraft, mer nett og mer energieffektiv bruk av krafta er vesentlig for å løse energikrisen. Nå forsterker regjeringen satsingen på energieffektivisering gjennom Enova. I tillegg har regjeringen startet arbeidet med en handlingsplan for energieffektivisering.

 Den forsterkede satsingen på energieffektivisering er tredelt. En bred og helhetlig enøk-satsing i alle sektorer, støtte moden teknologi etter nærmere definerte kriterier og mer kunnskap og kompetanse for å utløse flere tiltak.

Bred og helhetlig enøk-satsting i alle sektorer

- Kraft er en avgjørende forutsetning for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Enova er et viktig klima- og energivirkemiddel, og vi presiserer derfor nå Enovas mandat knyttet til energi. Det innebærer en styrket satsing hvor Enova i større grad vil kunne prioritere aktivitet som bidrar til å utløse energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Enova skal bidra til mer effektiv bruk av energi, mer effektiv utnyttelse av eksisterende nett og utvikling av nye energiteknologier i alle sektorer.

For å sikre en helhetlig tilnærming til arbeidet med energieffektivisering, vil regjeringen legge fram en handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi. 

– Vi er inne i en tid med stor omstilling i energimarkedene. Fremover er det behov for mer nett, mer kraftproduksjon og mer energieffektivisering. En handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi vil legge til rette for en raskere realisering av lønnsomme energitiltak. På kort sikt gir det lavere strømregninger for de som gjennomfører tiltakene, og på lengre sikt bidrar det både til å forbedre kraftsituasjonen og utslippskutt, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I arbeidet med planen vil eksisterende virkemidler gjennomgås, og nye virkemidler skal vurderes. Handlingsplanen vil legges frem senest sammen med statsbudsjettet for 2024.Olje- og energidepartementet vil utarbeide handlingsplanen i samråd med berørte departementer.

Moden og velkjent teknologi

Enova støtter i dag flere energitiltak, blant annet i husholdningene, kartleggingsstøtte i borettslag, varmesentraler, fjernvarme og energitiltak i industrien. Styrkingen av Enovas rolle knyttet til energi gjør det mulig for Enova å øke satsingen på disse områdene.

- Enova skal støtte energieffektivisering, også moden og velkjent teknologi etter nærmere definerte kriterier. Dette er i tråd med energikommisjonens anbefaling, som regjeringen nå følger opp, sier Espen Barth Eide.

Manglende kunnskap, kompetanse og fokus er ofte årsak til at energieffektiviserende tiltak ikke gjennomføres. Enova skal derfor gjennom informasjon som virkemiddel bidra til å øke kompetanse og kunnskap i markedet slik at barrierer for energieffektivisering reduseres og lønnsomme tiltak utløses.

Enova får i oppdrag å levere en anbefaling innen 31. mars til klima- og miljøministeren, for hvordan de best kan følge opp presiseringen i mandatet, i god tid også til regjeringens arbeid med en handlingsplan for enøk.

Du kan lese tilleggsavtale her.

Oppdragsbrevet for 2023 kan leses her.

NB! Etter at denne nyhetsmeldingen ble publisert, har Enova fått utsatt frist til 13.april for å levere sin anbefaling.