Historisk arkiv

Mer innovasjon og smartere innkjøp i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I 2011 handlet det offentlige varer og tjenester for hele 398 milliarder kroner. Det tilsvarer 14,5 prosent av BNP. Økt innovasjonseffekt av offentlige innkjøp vil få stor betydning både for offentlig sektor, næringslivet og ikke minst for folk flest som skal nyte godt av tjenestene.

I dag la nærings- og handelsminister Trond Giske og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud frem regjeringens Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Hele fem departementer står bak strategien.

- Det betydelige omfanget av offentlige innkjøp gjør at en økning i innovasjonseffekten kan ha stor effekt. Dersom anskaffelsene stimulerer næringslivet til å utvikle nye løsninger vil det gi bedre tjenester til innbyggerne, en mer effektiv offentlig sektor og et mer lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Strategien har blant annet følgende mål:

  • Anskaffelser skal være et strategisk virkemiddel i offentlige virksomheters utviklingsarbeid.
  • Offentlige virksomheter skal ha en effektiv dialog med markedet om sine utviklingsbehov.
  • Offentlige virksomheter skal ha redskapene og kompetansen de trenger for å gjøre innovative innkjøp.
  • Forsknings- og utviklingssamarbeid skal gi bedre anskaffelser.

- Samfunnet står overfor krevende omstillinger de neste tiårene, blant annet knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette tvinger oss til å tenke nytt. Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser kan bidra til at vi bruker ressursene på en mer effektiv måte, og samtidig tilbyr bedre og tryggere tjenester, sier fornyings-, administrasjons-, og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Av tiltak kan nevnes:

  • Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) får i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd en pådriverrolle i å gjøre gode metoder allment kjent. 
  • Regjeringen skal sette i gang en forsøksordning med stipendmidler rettet mot næringslivet, som offentlige virksomheter kan bruke til konkrete innovasjonsformål.
  • Regjeringen vil videreføre støtten til NHO og KS’ nasjonale leverandørutviklingsprogram. 
  • Ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) under Innovasjon Norge skal videreføres.
  • Regjeringen vil oppfordre statlige etater til å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter der dette er relevant.

 Les Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.