Å bekjempe mobbing og seksuell trakassering er vårt felles ansvar

Å bekjempe mobbing og seksuell trakassering er vårt felles ansvar. I forsvarssektoren er det nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

Innsatsen med å bekjempe dette er et prioritert og viktig arbeid. Etter at metoo-kampanjen begynte å spre seg i sosiale medier for snart tre år siden, har den truffet alle deler av samfunnet. I forsvarssektoren har kampanjen fått konsekvenser for hvordan vi forstår og snakker om dette problemet.

Gjennom undersøkelser blant ansatte og vernepliktige har Forsvaret målt omfanget av mobbing og seksuell trakassering i flere år. Med Forsvarets detaljerte kartlegging i 2018 ble omfanget ytterligere tydeliggjort. Vi vet at det rammer både menn og kvinner, men at yngre kvinner er særlig utsatt. Vi vet også mer enn tidligere om hva mobbingen og trakasseringen består av.

I forsvarssektoren er det nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Innsatsen med å bekjempe dette er et prioritert og viktig arbeid.
I forsvarssektoren er det nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Innsatsen med å bekjempe dette er et prioritert og viktig arbeid. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Mobbing og seksuell trakassering rammer våre medmennesker. Det er ord og handlinger som undertrykker og som påfører skade, fysisk og psykisk. Dette verken kan eller skal vi tolerere. Undersøkelsen i Forsvaret tyder på at mange ikke har turt å si ifra om det de har opplevd.

Jeg vil berømme alle dere som har våget og stå frem og åpent fortalt om deres opplevelser på TV, i aviser og i sosiale medier. Denne åpenheten bør vi alle verdsette. Historiene dere forteller er verdifulle. Det dere har kjent på kroppen, er noe vi andre trenger å forstå og lære av. Det er bare slik vi kan bli bedre. For selv om dere har påtatt dere et stort ansvar med å dele, er det alle oss rundt som har ansvar å forhindre at det skjer igjen. Dette ansvaret bærer vi både sammen og hver for oss.

Forsvarssektorens kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør i sektoren. Disse verdiene er åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot. Etterlevelse av kjerneverdiene er en forutsetning for at sektoren skal kunne løse sine oppgaver.

Det er hver enkelt leder og medarbeiders oppgave å ta ansvar for egne roller, holdninger og handlinger. Ingen skal utsettes for mobbing eller seksuell trakassering, verken i Forsvaret eller andre steder. Dette innebærer også å utfordre etablerte oppfatninger av hva som er greit å si og gjøre mot hverandre. Og vi må alle være åpne for å endre oss selv, og måten vi tenker, handler og snakker - om og med hverandre.

Særlig viktig er det at vi har modige ledere som tar ansvar, som snakker åpent om dette og som går foran som gode rollemodeller. Å lede et mangfold betyr ikke bare å gi rom for forskjeller, men også verdsette de ulike perspektivene og erfaringene mennesker har med seg. Metoo handler nettopp om å ta inn over seg virkeligheten og opplevelsene til dem som ikke har blitt godt nok tatt vare på. Vi har alle et ansvar for å respektere hverandres grenser og lytte når noen opplever at grensene tråkkes på.   

Like viktig er det at vi tar ansvar for hverandre og sier tydelig ifra at vi ikke tolererer den urett som andre utsettes for. Selv om man aldri har opplevd mobbing eller trakassering selv, er vi alle en del av det fellesskapet som har tillatt at det har funnet sted. I møte med hverandre må vi utvise vidsyn og mot, og våge se våre egne roller i andres liv og i den organisasjonen vi er en del av. Dersom vi lukker øynene og ørene for andres opplevelser, aksepterer vi også dette som en del av vår kultur - hvem vi er og hva vi gjør.

Forsvaret har de siste årene innført flere tiltak for å forhindre mobbing og seksuell trakassering. Ett av dem er å gjennomføre kartleggingen på nytt annethvert år. Med dette vil Forsvaret kunne få svar på om tiltakene virker – og iverksette nye.

Andre viktige tiltak handler om å gjøre det enklere og tryggere å varsle. Vi har derfor nylig revidert retningslinjene for varsling i sektoren og utgitt en veileder for dem som skal motta og behandle varsler. Målet er å senke terskelen for å varsle og at de som er involvert i varslingssaker skal bli ivaretatt på en god måte.

Gjennom kartleggingen av mobbing og trakassering har Forsvaret våget å se seg selv i speilet. Dette skal de også fortsette med, med en ny undersøkelse denne høsten. Det er mitt sterke håp at alle de historiene som har blitt fortalt, og den oppmerksomheten forrige undersøkelse førte med seg, har ført til at færre i Forsvaret har opplevd mobbing og trakassering. Samtidig håper jeg at terskelen for å melde fra oppleves som lavere, og at enda flere av dere som sitter på negative opplevelser velger å stå frem med deres historie.

Like viktig er det daglige arbeidet vi gjør med å etablere gode holdninger og god praksis blant våre ansatte og våre vernepliktige. Uten å ta vare på menneskene, er vi heller ikke i stand til å løse våre oppdrag. Forsvaret skal være et sted hvor vi tar vare på hverandre, og møter hverandre med åpenhet, vidsyn, respekt, ansvar og mot.