Midlertidig bygge- og deleforbud for Delijordet i Vestby kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag vedtatt et midlertidig bygge- og deleforbud for Delijordet i Vestby kommune. Det midlertidige bygge- og deleforbudet tar ikke stilling til den fremtidige arealbruken i området, men gir departementet mulighet til å vurdere hvilke handlingsalternativer som i tilstrekkelig grad ivaretar nasjonale interesser.

Vestby kommune igangsatte i 2021 en kommuneplanprosess, der Delijordet ble foreslått tilbakeført til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR-formål). I sin høringsuttalelse til planprogrammet 1.11.22, understreket statsforvalteren i Oslo og Viken, med henvisning til nasjonale mål og interesser, at: «Vi forutsetter at dette næringsformålet endres til LNF i denne rulleringen.» Ved kommune­styrets vedtak 19. juni 2023 av kommuneplanens arealdel 20232034, er arealet likevel fortsatt avsatt til forretningsformål.

Kommunal- og distriktsdepartementet har merket seg prosessen, og statsforvalteren sin uttalelse, og mener det er nødvendig å gjøre en vurdering av arealformålet ut fra hensynet til nasjonale mål og interesser. Delijordet kan da vurderes i sammenheng med andre uløste innsigelser til kommuneplanen. Muligheter for alternativ lokalisering for IKEA kan da vurderes i dialog med kommunen. Kommunal- og distriktsdepartementet har ved dagens beslutning ikke tatt endelig stilling til den fremtidige arealbruken i området. Departementet vil ha dialog med Vestby kommune om den videre prosessen.

Les brevet her