Nysalderingen

Midlertidig unntak fra krav om bankmedvirkning i eksportordning til Ukraina

Regjeringen vil støtte opp om norsk næringsliv som vil delta i gjenoppbyggingen av Ukraina.

– Ødeleggelsene i Ukraina er enorme. Verdensbanken, FN og EU estimerte allerede i mars i år at behov for midler til gjenoppbyggingen av Ukraina hadde økt til mer enn 400 milliarder dollar. Privat sektor vil spille en stor rolle i gjenoppbyggingen av Ukraina, og norske bedrifter har mye å bidra med, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) forvalter en garantiordning for fremme av norsk eksport og investeringer i utviklingsland, u-landsordningen. For å bedre tilpasse ordningen til bruk i Ukraina har regjeringen foreslått at det skal gjøres unntak for kravet om bankmedvirkning i Ukraina for perioden 2024-2027. 

Eksfins garantiordninger skal være markedsmessige, og det vil fremdeles være krav om at ordningen skal gå i balanse på sikt. Ettersom det er knyttet stor usikkerhet til situasjonen i Ukraina nå mener regjeringen likevel at det bør gjøres en tapsavsetning på 126 millioner kroner i forbindelse med tiltaket. Maksgrensen for eksponering i Ukraina blir 20 prosent av garantirammen under U-landsordningen, altså 630 millioner kroner.

– Selv om krigshandlingene ikke er over er gjenoppbyggingen av Ukraina i full gang. Det er enighet blant vestlige land om at gode risikoavlastningsmekanismer i første omgang vil være det viktigste verktøyet for å sikre deltakelse fra privat sektor i gjenoppbyggingen. Norge bidrar til internasjonale ordninger, og vi ønsker også å bidra på nasjonalt plan, sier Vestre.

Tiltaket som foreslås kommer ikke på bekostning av overføringer og donasjoner av militært utstyr, men i tillegg til dette.