Mobbetallene i grunnskolen øker for andre år på rad

Elevundersøkelsen for 2023 viser en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing. Motivasjonen for å lære går også ned. Samtidig sier mange at de har det bra på skolen.

–De aller fleste barn og unge trives godt på skolen. Det er likevel svært bekymringsfullt at så mange forteller om mobbing. Dessverre er dette en utvikling i samme retning som i fjor. Derfor er vi allerede i gang med tiltak som skal få ned mobbetallene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

I dag offentliggjør Utdanningsdirektoratet funn fra Elevundersøkelsen 2023. Undersøkelsen gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole. Den er obligatorisk for skolene å gjennomføre på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Resultater fra videregående skole publiseres neste uke.

Oppdatert 29.januar: Tall for videregående skole er publisert på Udir.no

– Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen, og det er alvorlig når så mange sier de ikke har det. Vi vet mye om hva som virker i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Udir tilbyr kompetansepakker og andre støtteressurser som kommuner og skoler kan bruke. Vi kan bidra til å gjøre disse bedre kjent slik at flere bruker dem, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet (Udir).

Mest mobbing blant de yngste

Etter flere år med relativt stabile tall i Elevundersøkelsen, har de siste to årene vist en markant økning i andelen elever som opplever mobbing i grunnskolen. Økningen skjer på alle trinn. Fra Elevundersøkelsen i 2022 øker andelen for 7. trinn med nesten tre prosentpoeng, for 10. trinn med over tre prosentpoeng.

På 7. trinn svarer 13 prosent at de har vært utsatt for mobbing, mens på 10. trinn er andelen 11 prosent.

– Jeg skulle ønske vi kunne si det lå ett enkelt svar bak økningen, men jeg tror årsakene er sammensatte og at de ligger både i og utenfor skolen. Likevel må alle vi som jobber med og i skolen ta tak i utfordringene. Vi må tenke helhetlig om tiltak. Læring og trivsel henger tett sammen. Er læringsmiljøet trygt og godt vil også mobbingen gå ned, sier Nordtun.

Av elever som svarer at de blir mobbet på 7. trinn, svarer halvparten at de likevel trives godt på skolen. Tilsvarende andel på 10. trinn er fire av ti. I gruppen elever som svarer at de ikke blir mobbet, er det 90 prosent som svarer at de trives godt på skolen på 7. trinn og 87 prosent på 10. trinn.

– At så mange svarer at de trives til tross for at de blir mobbet, er noe vi må se nærmere på. Her trenger vi å gå dypere inn i tallene og finne ut av hvorfor elevene svarer slik de gjør, sier Nordtun.

Undersøkelsen viser også at andelen elever som svarer at de har blitt mobbet av en voksen på skolen, øker. På 10. trinn svarer 4,9 prosent av elevene at de har blitt mobbet av voksne, en økning på 1,9 prosentpoeng fra i fjor. På 7. trinn er andelen 2,7 prosent, en økning på 1 prosentpoeng. Andelen som opplever mobbing fra voksne gikk gradvis nedover i perioden 2017–2021 for begge trinn, men de siste to årene har det vært en klar økning.

35 millioner til økt innsats mot mobbing

Etter forrige Elevundersøkelse har regjeringen gjort flere grep for å snu utviklingen, etter anbefalinger fra både skolesektoren, mobbeombud, stasforvaltere og Udir.

I årets statsbudsjett prioriterer derfor regjeringen 35 millioner kroner til arbeidet for trygge og gode skolemiljø og mot mobbing. Dette innebærer blant annet penger slik at skoler som sliter med dårlig skolemiljø kan få veiledning og tettere oppfølging. I tillegg styrkes statsforvalternes arbeid med å sikre elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø. Dette kommer på toppen av de tiltakene som allerede finnes, med blant annet veiledningstilbud og støtte til kompetanseutvikling.

– Her må vi sammen gjøre det vi kan for å snu utviklingen. Jeg vet at skoleeierne, skoleledere, lærere og ansatte ute i skolene jobber med dette hver eneste dag, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å støtte dem i dette arbeidet, sier Nordtun.

Men lærerne kan ikke snu denne utviklingen alene.

– Vi trenger en bred mobilisering rundt skolen for at elevene skal ha det bra og lære. Her må vi spille på lag med både foreldre og andre yrkesgrupper, sier Nordtun.

Motivasjonen for skolen går ned

Elevundersøkelsen viser også at færre elever på 7. og 10. trinn er motiverte for å lære.  Dette er en trend man har sett over flere år og derfor kommer regjeringen i 2024 med en ny stortingsmelding som skal bidra til å gjøre 5. til 10. trinn mer praktisk og variert.

– Vi må løfte motivasjonen og læringen hos elevene. Det er en stor utfordring at både resultatene, trivsel og motivasjon faller, og vi må se disse utviklingstrekkene i sammenheng. Med en skole der elevene våre får brukt mer av hele seg, vil motivasjonen øke fordi flere vil oppleve mestring, læring og utvikling, sier Nordtun.

Elevundersøkelsen 2023 viser at:

  • Andelen elever som svarer at de blir mobbet er markant høyere i år enn i fjor. Dette gjelder på alle trinn på grunnskolen.
  • På 7. trinn svarer 13 prosent at de har vært utsatt for mobbing, mens på 10. trinn er andelen 11 prosent.
  • De fleste elever svarer at de trives på skolen. I overkant av 8 av 10 elever på både 7. og 10. trinn svarer at de trives godt. De siste årene ser vi likevel en svak nedgang i andelen som trives godt.
  • I gruppen elever som svarer at de blir mobbet på 7. trinn, er det halvparten som svarer at de likevel trives godt på skolen. Tilsvarende andel på 10. trinn er fire av ti.
  • Færre elever på 7. og 10. trinn er motiverte for å lære sammenlignet med de siste tre årene. 

Se flere tall og mer informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Om Elevundersøkelsen

  • Elevundersøkelsen er en årlig spørreundersøkelse som er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, men kan gjennomføres fra 5. trinn til og med Vg3. Elevene får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen
  • Gir lærere, skoleleiere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen.
  • Om lag 450 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2023. Svarprosenten for alle trinn er på 85 prosent.