Ny vurdering av fire multilaterale organisasjoner

Multilateral Organisation Performance Assessment Network (Mopan) undersøker hvert år innsatsen fra utvalgte multilaterale organisasjoner. Nå er fire nye vurderinger klare.

Mopan består av 18 land som alle er givere til de multilaterale organisasjonene som undersøkes. I 2013 var det Verdens helseorganisasjon, Verdens matvareprogram, Den asiatiske utviklingsbanken og Det internasjonale fond for landbruksutvikling som ble vurdert. Under kan du lese en oppsummering av hvordan de fire blir vurdert av giverne. 

Rapportene og hovedfunnene for de fire organisasjonene kan leses på Mopans hjemmeside

Verdens helseorganisasjon (WHO)
WHO har et klart mandat og tydelige strategier for hele organisasjonen. Organisasjonen bidrar til gode normer og politikkanbefalinger som verdsettes av medlemslandene og andre interessenter. Organisasjonen er dyktig til å benytte medlemslandenes egne systemer, noe som bidrar til god ressursutnyttelse. 

Systemer for resultatbasert budsjettering er ennå ikke kommet på plass. Omfanget og kvaliteten på de evalueringer som utføres, bør bedres. Den pågående reformprosessen har som ambisjon å bedre systemet for mål- og resultatstyring, indikatorene samt målbarheten til faktisk oppnådde resultater. 

Verdens matvareprogram (WFP)
WFP har kapasitet til å svare på og levere resultater under humanitære kriser. Matvareprogrammet har en betydelig logistikkekspertise og -kapasitet. WFP har en bred geografisk dekning og lokal tilstedeværelse i felt. WFP skårer generelt høyt på strategisk ledelse og samarbeid med andre aktører. 

Blant forbedringspunktene er gjennomføring av WFPs doble mandat (humanitær bistand og utvikling), og om overgang fra matvarehjelp til matassistanse. Departementet vil arbeide videre for å oppnå bedre overvåkings- og evalueringssystemer. Matvareprogrammet bør også styrke arbeidet med likestilling samt utarbeide klarere menneskerettighetsstandarder for utviklingsarbeidet. 

Den asiatiske utviklingsbanken (ASDB)
Utviklingsbanken har forbedret seg i forhold til 2010-gjennomgangen og leverer jevnt over svært gode resultater. Den har et robust målhierarki, selv om resultater på effektnivå er en utfordring også for ASDB. Banken har tillitt fra regionale medlemsland, og er bra til å få i gang samarbeid mellom landene med sine regionale initiativer. Økt vekt på likestilling og menneskerettigheter som gjennomgående temaer, er i tråd med norske prioriteringer. 

Systemet for mål- og resultatstyring ble revidert i 2013. Det gjelder også indikatorer for vekst som skaper arbeidsplasser, noe som ikke vil bli fanget opp før i neste Mopan-gjennomgang. Bankens fattigdomsorientering og vektlegging av vekst som skaper arbeidsplasser, er det som departementet vil vie størst oppmerksomhet i kommende periode. 

Det internasjonale fond for landbruksutvikling (Ifad)
Ifad skårer høyt på strategisk og operasjonell ledelse. Fondet har evne til å følge opp sentrale prioriteringer til sine nasjonale partnere. Ifad følger en åpenhetslinje i disponering av egne ressurser. På tverrgående områder som likestilling, miljø, matsikkerhet og ernæring, leverer fondet gode resultater. Det har skjedd en klar forbedring i personalpolitikken siden forrige Mopan-gjennomgang i 2010.   

Ifad arbeider for å få en flatere organisasjonsstruktur, men fremdeles må programmer godkjennes sentralt. Arbeidet med å dokumentere egne resultater og effekter av egen innsats er ennå ikke sluttført. Standarder for resultatrapportering er under utvikling i oppfølging av Ifad9-påfyllingsforhandlingene. Det bør derfor kunne ventes en gradvis forbedring på dette området i årene som kommer.

Til toppen