Møte om situasjonen i svinenæringa

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag hatt møte med Norges Bondelag og Norsk bonde- og Småbrukarlag om situasjonen i svinenæringa.

- Jeg har stor forståelse for problemene i svinenæringen. Mange har investert i nye anlegg og har en vanskelig økonomisk situasjon, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - For å få bedre økonomi i næringen er det nødvendig å få mer balanse i markedet mellom produksjon og salg av norsk svinekjøtt. Men å betale bønder for å slutte å produsere er ikke rett svar, sier Listhaug. - Vi står overfor et varig problem. Etterspørselen må opp og/eller produksjonskapasiteten bygges ned. Jeg er kjent med at det nå arbeides med alternative forslag om tiltak for å bedre situasjonen, sier  landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  

Det har over flere år vært et stort overskudd av norskprodusert svinekjøtt i forhold til etterspørselen. For 2014 er det prognosert med et overskudd på 5.100 tonn svinekjøtt.  Overskuddssituasjonen i svinenæringen har gitt redusert råvarepris og økte avgifter for å finansiere reguleringstiltak i markedet. Per mai i år ble dette tapet beregnet til nær 380 millioner kroner. Nortura, som er markedsregulator for kjøttsektoren, har lagt fram forslag om å redusere produksjonskapasiteten i svinenæringen ved å innføre et omstillingstilskudd til smågrisprodusenter som avvikler sitt svinehold i minst fire år.

I brev av 7.11.2013 til Omsetningsrådet viser Landbruks- og matdepartementet til at det ved jordbruks­oppgjøret 2008 ble fastsatt at markedsregulerende tiltak fra 01.01.2009 ikke lenger kan gjennomføres for purke. Det er derfor ikke anledning til å betale smågrisprodusenter for å avvikle sin drift. Departementet sier i brevet at det foreslåtte tiltaket vil være i strid med jordbruksavtalen fra 2008. Omsetningsrådet har anledning til å godkjenne markedsreguleringstiltak på slaktegris, som er en annen del av produksjonen. 

På dagens møte ble situasjonen belyst og aktuelle tiltak ble drøftet.

Departementet ga også uttrykk for klare motforestillinger til selve forslaget. Tiltaket vil etter departementets oppfatning, være lite treffsikkert med å avhjelpe den vanskelige markedssituasjonen for svinenæringa.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjerke, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og lederen i Norsk Bonde- og småbrukarlag Merete Furuberg
Fra dagens møte, leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjerke, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og lederen i Norsk Bonde- og småbrukarlag Merete Furuberg (Foto: LMD)

 

Til toppen