Mulighet for redusert bompengetakst for gassdrevne kjøretøy

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Jeg vil nå be Statens vegvesen utarbeide en løsning med egen takstgruppe som kan gi reduserte bompenger for kjøretøy drevet av gass. Dette vil kunne bidra til klimagassreduksjoner fra veitransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det har lenge vært et ønske om å likestille bompengetakstene for biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy. Stortinget har flere ganger diskutert saken, og i mai 2021 ba Stortinget regjeringen om å sørge for at biogasskjøretøy behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i bomringene. I AutoPASS-systemet er det imidlertid ikke mulig å skille mellom hvilke type gass de ulike kjøretøyene har på tanken, og det har derfor vært vanskelig å få en ordning som kun omfatter redusert bomtakst for kjøretøy med biogass, og ikke naturgass, på tanken. 

Statens vegvesen får nå i oppdrag å utarbeide en løsning slik at alle gasskjøretøy over 3 500 kg kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling. Det vil være opp til lokale myndigheter å vedta en slik ordning. Eventuelle kontrollordninger som skal gjelde kjøretøy som går på biogass spesielt, vil måtte administreres av lokale myndigheter som ønsker en slik ordning.

- Vi vil komme tilbake til Stortinget med forslag til en løsning. Samtidig som vi ber Statens vegvesen starte dette arbeidet, vil vi også se nærmere på effekten reduserte bomtakster for gasskjøretøy vil kunne ha på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet. Økt bruk av biogass vil kunne bidra til å nå vårt mål om å redusere utslipp fra transportsektoren, sier Nygård.